Otwarte konkursy ofert, rok 2019 - Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Otwarte konkursy ofert, rok 2019 - Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Fot. pixabay

Otwarty konkurs ofert na realizację, w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka w lokalu przy ul. Wizjonerów w Krakowie”
oraz nabór na członków komisji konkursowej.

 1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu
 2. Ogłoszenie konkursowe
 3. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie powołania komisji konkursowej.

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka w lokalu przy ul. Bunscha w Krakowie” oraz nabór na członków komisji konkursowej.

 1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu.
 2. Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka w lokalu przy ul. Bunscha w Krakowie” oraz nabór na członków komisji konkursowej.
 3. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie powołania komisji konkursowej.

Otwarty konkurs ofert na realizację, w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka dla 100 dzieci w budynku Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Lipskiej 75 w Krakowie” oraz nabór na członków komisji konkursowej.

 1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu.
 2. Otwarty konkurs ofert na realizację, w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka dla 100 dzieci w budynku Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Lipskiej 75 w Krakowie” oraz nabór na członków komisji konkursowej.
 3. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie powołania komisji konkursowej.

 4. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wyboru oferty i zatwierdzenia wyników konkursu.

 


Uzupełniający konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego.

 1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia uzupełniającego konkursu.
 2. Ogłoszenie konkursowe.
 3. Zarządzenie w sprawie wyboru ofert i zatwierdzenia wyników uzupełniającego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego.

Otwarte konkursy ofert na realizację, w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka dla 56 dzieci w lokalu Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Radzikowskiego 100J w Krakowie” i „Prowadzenie żłobka dla 56 dzieci w lokalu Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Radzikowskiego 100J w Krakowie” oraz nabór na członków komisji konkursowej.

 1. Otwarty konkurs ofert na realizację, w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka dla 56 dzieci w lokalu Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Radzikowskiego 100J w Krakowie” oraz nabór na członków komisji konkursowej.
 2. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu.
 3. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie powołania komisji konkursowej.
 4. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wyboru oferty i zatwierdzenia wyników konkursu.

UWAGA - zmiany w treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na prowadzenie żłobka dla 45 dzieci w lokalu Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Radzikowskiego 100K w Krakowie.

Na podstawie działu XIII ust. 31 ogłoszenia Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 sierpnia 2019 r. otwartego konkursu ofert na realizację, w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka dla 45 dzieci w lokalu Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Radzikowskiego 100K w Krakowie” oraz naboru na członków komisji konkursowej, w dniu 22 sierpnia 2019 r.w treści ogłoszenia oraz w załączniku nr 1 do ogłoszenia stanowiącym Formularz oferty, wprowadza się następujące zmiany:

1) Treść działu XII ust. 3 ogłoszenia otrzymuje brzmienie:

„3.Termin składania ofert upływa w dniu 13 września 2019 r. o godz. 15.00. Oferty, wyłącznie w formie papierowej, należy składać w zaklejonych kopertach w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, piętro III, pokój 8 (sekretariat), z zaznaczeniem na kopercie nazwy oferenta oraz nazwy zadania publicznego tj.: „Prowadzenie żłobka dla 45 dzieci w lokalu Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Radzikowskiego 100K w Krakowie”.”;

2) W załączniku nr 1 do ogłoszenia stanowiącym Formularz oferty, pkt VII otrzymuje brzmienie:

„VII. Proponowana kadra opiekuńcza i jej wynagrodzenie oraz kadra pielęgniarska.

(wypełnia oferent – należy wpisać w szczególności:

1) liczbę etatów i kwalifikacje kadry opiekuńczej – nie mniej niż 8 etatów, przy udziale, której oferent będzie świadczyć opiekę w żłobku, w tym dodatkowy personel świadczący opiekę na podstawie umów cywilnoprawnych oraz proponowane miesięczne minimalne wynagrodzenie opiekuna brutto w przeliczeniu na pełny etat;
2) sposób zapewniania opieki pielęgniarskiej tj. przez pielęgniarkę/położną).”.

Pozostałe zapisy otwartego konkursu ofert nie ulegają zmianie.

Załącznik:

Zaktualizowany Formularz oferty
 

 1. Otwarty konkurs ofert na realizację, w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka dla 45 dzieci w lokalu Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Radzikowskiego 100K w Krakowie” oraz nabór na członków komisji konkursowej.
 2. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu.
 3. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie powołania komisji konkursowej.
 4. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wyboru oferty i zatwierdzenia wyników konkursu.

Zarządzenie nr 1226/2019 PMK z dnia 24.05.2019 r. w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego.

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

Pokaż metkę
Osoba publikująca: PAULINA WOŹNIAK
Podmiot publikujący: NGO
Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy