Komunikat archiwalny

Dyrektor PARPA ogłosił konkurs na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego - cel 2 NPZ

Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłosił  konkurs na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

Dyrektor PARPA ogłosił konkurs na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego - cel 2 NPZ
Fot. Pixabay

Zadania będące przedmiotem konkursu oraz wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań:

 • Zadanie 3.1.1.1. Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, w tym kampanii edukacyjnych, dotyczących ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu dla konsumentów i ich otoczenia
Lp. Nr zadania konkursowego Nazwa zadania Kwota dofinansowania
1. 1/3.1.1.1/18/DLO Popularyzacja wiedzy na temat wpływu alkoholu na zdrowie i społeczne funkcjonowanie osób dorosłych 400.000 zł
2. 2/3.1.1.1/18/DRM Opracowanie i upowszechnianie materiałów profilaktycznych dla młodzieży 14+ na temat ryzyka związanego ze spożywaniem alkoholu 200.000 zł

  

 • Zadanie 3.1.1.2. Prowadzenie działań edukacyjnych dla dorosłych w zakresie szkód wynikających z picia alkoholu przez dzieci i młodzież
Lp. Nr zadania konkursowego Nazwa zadania Kwota dofinansowania
3. 3/3.1.1.2/18/DRM Przygotowanie portalu promującego wiedzę z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, wiążących się z używaniem alkoholu i przemocą 200.000 zł

    

 • Zadanie 3.1.1.3. Upowszechnianie informacji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości przeciwdziałania przemocy w rodzinach, w szczególności z problemem alkoholowym
Lp. Nr zadania konkursowego Nazwa zadania Kwota dofinansowania
4. 4/3.1.1.3/18/DRM Opracowanie i realizacja kampanii edukacyjnej mającej na celu podniesienie kompetencji pielęgniarek i położnych w zakresie rozpoznawania symptomów świadczących o przemocy wobec dziecka oraz w zakresie reagowania na przemoc 400.000 zł
5. 5/3.1.1.3/18/DRM Upowszechnianie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości uzyskania pomocy - cykl artykułów w prasie kobiecej 150.000 zł

 

 • Zadanie 3.1.1.4. Upowszechnianie wiedzy na temat szkód wynikających z picia alkoholu przez kobiety w ciąży
Lp. Nr zadania konkursowego Nazwa zadania Kwota dofinansowania
6. 6/3.1.1.4/18/DEA Przygotowanie i dystrybucja materiałów edukacyjnych nt szkód wynikających z picia alkoholu przez kobiety w ciąży 500.000 zł

  

 • 3.1.2.1. Kształcenie personelu medycznego w zakresie umiejętności rozpoznawania wzorów picia i podejmowania interwencji wobec pacjentów pijących alkohol ryzykownie i szkodliwie (wczesne rozpoznanie i krótka interwencja
Lp. Nr zadania konkursowego Nazwa zadania Kwota dofinansowania
7. 7/3.1.2.1/18/DLO Przygotowanie scenariusza, nagranie, wytłoczenie filmów edukacyjnych dla lekarzy ukazujących modelowy sposób realizacji procedury wczesnego rozpoznania problemów alkoholowych pacjentów i interwencji lekarskiej wobec osób spożywających alkohol ryzykownie, szkodliwie i uzależnionych 300.000zł

 

 • Zadanie 3.1.2.2. Podnoszenie kompetencji przedstawicieli instytucji działających w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z używania alkoholu, w tym w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Lp. Nr zadania konkursowego Nazwa zadania Kwota dofinansowania
8. 8/3.1.2.2/18/DPL Konferencja dla dyżurnych telefonów zaufania i punktów konsultacyjnych. 100.000 zł
9. 9/3.1.2.2/18/DRM Konferencja dla przedstawicieli ochrony zdrowia nt przeciwdziałania przemocy w rodzinie 150.000 zł
10. 10/3.1.2.2/18/DRM Prowadzenie superwizji dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie 150.000 zł
11. 11/3.1.2.2/18/DLO Zorganizowanie szkolenia dla psychologów i psychoterapeutów, w zakresie rozpoznawania zaburzeń związanych z używaniem alkoholu, funkcjonowania rodziny z problemem alkoholowym, w tym dzieci, współwystępowania zaburzeń psychicznych razem z uzależnieniem oraz  możliwości pomocy 350.000 zł
12. 12/3.1.2.2./18/DPL Organizacja trzydniowej konferencji dla przedstawicieli samorządów gminnych zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w swoich społecznościach lokalnych 200.000 zł
13. 13/3.1.2.2/18/DPL Konferencja dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na temat realizacji zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przez samorządy lokalne 150.000 zł
14. 14/3.1.2.2/18/DPL Przygotowanie i dystrybucja publikacji (forma gazety lub broszury) zaadresowanej do radnych w samorządach gminnych omawiająca zadania własne gminy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 160.000 zł

 

 • Zadanie 3.1.2.3. Rozwijanie systemu kształcenia, doskonalenia zawodowego i odpowiedzialności zawodowej specjalistów psychoterapii uzależnień i instruktorów terapii uzależnień
Lp. Nr zadania konkursowego Nazwa zadania Kwota dofinansowania
15. 15/3.1.2.3/18/DLO Wydawanie czasopisma poświęconego leczeniu uzależnienia od alkoholu i zaburzeń członków rodzin, adresowanego do pracowników placówek leczenia uzależnień (lekarzy, terapeutów, psychologów, psychoterapeutów) 200.000 zł–2018r.
200.000 zł–2019r.
200.000 zł–2020r.
16. 16/3.1.2.3/18/DLO Organizacja szkolenia dla specjalistów psychoterapii uzależnień, psychologów, psychoterapeutów, zwłaszcza posiadających certyfikaty specjalistów psychoterapii uzależnień PARPA lub będących w okresie nabywania kwalifikacji zawodowych, w rozpoznawaniu i udzielaniu profesjonalnej pomocy w zakresie zaburzeń emocjonalnych i problemów osobistych u osób uzależnionych i członków ich rodzin (etap dalszego zdrowienia i rozwoju osobistego) 400.000 zł

 

 • Zadanie 3.1.2.4. Podnoszenie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie skutecznych oddziaływań profilaktycznych oraz udzielających pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym
Lp. Nr zadania konkursowego Nazwa zadania Kwota dofinansowania
17. 17/3.1.2.4/18/DRM Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń przygotowujących nowych realizatorów programów profilaktycznych rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, adresowanych do uczniów 200.000 zł
18. 18/3.1.2.4/18/DRM Szkolenia dla wychowawców pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym 200.000 zł
19. 19/3.1.2.4/18/DRM Opracowanie, wydanie i dystrybucja książki dla nauczycieli z zakresu wspierania dzieci z FASD w środowisku szkolnym 150.000 zł
20. 20/3.1.2.4/18/DRM Organizacja konferencji szkoleniowej w zakresie skutecznych strategii profilaktycznych 150.000 zł

 

 • Zadanie 3.1.2.5 Szkolenia profesjonalistów na temat FASD
Lp. Nr zadania konkursowego Nazwa zadania Kwota dofinansowania
21. 21/3.1.2.5/18/DEA Edukacja studentów kierunków medycznych z zakresu problematyki FASD 150.000 zł

 

 • Zadanie 3.2.1.1. Poszerzanie i udoskonalanie oferty, upowszechnianie oraz wdrażanie uniwersalnych programów profilaktycznych rekomendowanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, które biorą pod uwagę wspólne czynniki ryzyka problemów alkoholowych i innych zachowań ryzykownych i czynniki chroniące, wspierające prawidłowy rozwój
Lp. Nr zadania konkursowego Nazwa zadania Kwota dofinansowania
22. 22/3.2.1.1/18/DRM Opracowanie i ewaluacja nowego programu profilaktycznego wspierającego prawidłowy rozwój uczniów (w tym dla młodzieży 14+) 150.000 zł -2018r.
100.000 zł-2019 r.
100.000 zł -2020r.
23. 23/3.2.1.1/18/DRM Profilaktyka a sport. Badanie postaw trenerów sportowych oraz ich gotowości do realizacji programów profilaktycznych 100.000 zł
24. 24/3.2.1.1/18/DRM Ewaluacja programów profilaktycznych opartych na naukowych podstawach 150.000 zł-2018 r.
100.000 zł-2019 r.
100.000 zł-2020r.

 

 • Zadanie 3.2.1.2. Prowadzenie i upowszechnienie programów profilaktycznych w zakresie problemów alkoholowych wśród osób dorosłych, w tym w szczególności w miejscu nauki lub pracy
Lp. Nr zadania konkursowego Nazwa zadania Kwota dofinansowania
25. 25/3.2.1.2/18/DPL Opracowanie, ewaluacja i wydanie uniwersalnego programu profilaktycznego przeznaczonego do realizacji w zakładach pracy 250.000 zł

 

 • Zadanie 3.2.1.3. Poszerzenie i udoskonalanie oferty, upowszechnianie oraz wdrażanie programów rozwijających kompetencje wychowawcze rodziców i wychowawców sprzyjające kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży
Lp. Nr zadania konkursowego Nazwa zadania Kwota dofinansowania
26. 26/3.2.1.3/18/DRM Kampania edukacyjna dla rodziców w zakresie szkód wynikających z picia alkoholu przez dzieci oraz wzmacniania czynników chroniących 857.057,87 zł

 

 • Zadanie 3.2.2.1. Poszerzanie i udoskonalanie oferty, upowszechnianie i wdrażanie programów profilaktycznych rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego z obszaru profilaktyki selektywnej adresowanych do dzieci, młodzieży, rodziców i wychowawców
Lp. Nr zadania konkursowego Nazwa zadania Kwota dofinansowania
27. 27/3.2.2.1/18/DRM Ewaluacja programów profilaktycznych 50.000 zł - 2018 r.
50.000 zł -2019 r.
50.000 zł - 2020r.

 

 • Zadanie 3.2.2.2 Poszerzanie i podnoszenie jakości oferty pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i opiekuńczej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym
Lp. Nr zadania konkursowego Nazwa zadania Kwota dofinansowania
28. 28/3.2.2.2/18/DRM Badanie dotyczące efektywności i jakości pomocy oferowanej przez świetlice socjoterapeutyczne 180.000 zł -2018r.
120.000 zł-2019 r.

 

 • Zadanie 3.2.3.1. Poszerzanie i udoskonalanie oferty upowszechnianie i wdrażanie programów profilaktycznych rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego z obszaru profilaktyki wskazującej
Lp. Nr zadania konkursowego Nazwa zadania Kwota dofinansowania
29. 29/3.2.3.1/18/DRM Ewaluacja programów profilaktycznych 50.000 zł - 2018 r.
50.000 zł - 2019 r.
50.000 zł - 2020 r.

 

 • Zadanie 3.2.3.2 Udzielanie specjalistycznej pomocy i wsparcia rodzicom, których dzieci upijają się
Lp. Nr zadania konkursowego Nazwa zadania Kwota dofinansowania
30. 30/3.2.3.2/18/DRM Opracowanie, pilotaż i ewaluacja programu profilaktycznego z zakresu profilaktyki wskazującej adresowanego do pracy z młodymi ludźmi upijającymi się i z ich rodzicami 150.000 zł -2018r.
100.000 zł -2019r.
100.000 zł-2020 r.

 

 • Zadanie 3.3.1. Zwiększanie dostępności i podnoszenie jakości specjalistycznych świadczeń w zakresie leczenia uzależnienia od alkoholu
Lp. Nr zadania konkursowego Nazwa zadania Kwota dofinansowania
31. 31/3.3.1/18/DLO Badanie dostępności świadczeń udzielanych przez placówki leczenia uzależnienia od alkoholu dla osób niepełnosprawnych 150.000 zł
32. 32/3.3.1/18/DLO Badanie efektywności systemu leczenia osób uzależnionych od alkoholu 300.000 zł–2018r.
300.000 zł–2019r.
300.000 zł–2020r.
33. 33/3.3.1/18/DLO Analiza rynku prywatnych podmiotów nie będących podmiotami leczniczymi, oferujących leczenie uzależnienia od alkoholu 50.000 zł

 

 • Zadanie 3.3.2 Poszerzanie i udoskonalanie oferty leczenia uzależnienia od alkoholu, w tym o programy ograniczania picia alkoholu oraz popularyzowanie metod mających naukowo dowiedzioną skuteczność
Lp. Nr zadania konkursowego Nazwa zadania Kwota dofinansowania
34. 34/3.3.2/18/DLO Prowadzenie szkoleń adresowanych do specjalistów psychoterapii uzależnień i instruktorów terapii uzależnień na temat skutecznych metod leczenia uzależnień, w tym popularyzacja metod mających dowiedzioną skuteczność 200.000 zł
35. 35/3.3.2/18/DLO Utworzenie, obsługa i promocja platformy e-terapii oraz aplikacji telefonicznej wspierającej ograniczenie spożywania alkoholu 1.200.000 zł – 2018 r.
700.000 zł–2019r.
400.000 zł-2020 r.

 

 • Zadanie 3.3.4 Wspieranie działalności środowisk abstynenckich
Lp. Nr zadania konkursowego Nazwa zadania Kwota dofinansowania
36. 36/3.3.4/18/DPL Organizacja konferencji dla przedstawicieli ruchu abstynenckiego 150.000 zł
37. 37/3.3.4/18/DPL Organizacja szkolenia dotyczącego rozwijania umiejętności intrapsychicznych oraz interpersonalnych dla osób uzależnionych od alkoholu po ukończonej własnej terapii, działających w stowarzyszeniach abstynenckich 150.000 zł

 

 • Zadanie 3.3.5 Zwiększanie dostępności i podniesienie jakości pomocy dla członków rodzin z problemem alkoholowym
Lp. Nr zadania konkursowego Nazwa zadania Kwota dofinansowania
38. 38/3.3.5/18/DPL Przygotowanie pakietów edukacyjnych dla klientów gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, z którymi komisje spotykają się w procedurze zobowiązania do leczenia odwykowego (osoby uzależnione i dorośli członkowie ich rodzin) oraz ich dystrybucja. 600.000 zł
39. 39/3.3.5/18/DLO Organizacja konferencji szkoleniowej dla profesjonalistów pracujących z członkami rodzin osób uzależnionych określanymi jako dorosłe dzieci alkoholików (DDA) oraz przedstawicieli ruchu samopomocowego DDA 200.000 zł

 

 • Zadanie 3.3.6 Zwiększanie dostępności i podniesienie jakości pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie, w szczególności z problemem alkoholowym
Lp. Nr zadania konkursowego Nazwa zadania Kwota dofinansowania
40. 40/3.3.6/18/DRM Kampania informacyjno-edukacyjna promująca Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" 500.000 zł

 

 • Zadanie 3.3.9 Opracowanie, wdrożenie i upowszechnianie standardów i procedur diagnozy FASD zgodnie z aktualnym stanem wiedzy naukowej
Lp. Nr zadania konkursowego Nazwa zadania Kwota dofinansowania
41. 41/3.3.9/18/DEA Szkolenie na temat diagnozy FASD dla lekarzy pediatrów i psychologów 100.000 zł

 

 • Zadanie 3.3.10 Zwiększanie dostępności pomocy dla dzieci z FASD oraz ich opiekunów
Lp. Nr zadania konkursowego Nazwa zadania Kwota dofinansowania
42. 42/3.3.10/18/DEA Szkolenie dla rodziców adopcyjnych na temat pracy z dzieckiem z FASD. 150.000 zł

 

 • Zadanie 3.4.2 Inicjowanie, wspieranie i prowadzenie badań dotyczących problemów wynikających z używania alkoholu, w tym przemocy w rodzinie
Lp. Nr zadania konkursowego Nazwa zadania Kwota dofinansowania
43. 43/3.4.2/18/DEA Wspieranie badań naukowych w obszarze problemów wynikających z używania alkoholu 200.000 zł–2018r.
200.000 zł–2019r.
200.000 zł–2020r

 

 • Zadanie 3.4.3 Inicjowanie, wspieranie i prowadzenie badań dotyczących czynników ryzyka i czynników chroniących przed problemami wynikającymi z picia alkoholu
Lp. Nr zadania konkursowego Nazwa zadania Kwota dofinansowania
44. 44/3.4.3/18/DEA Wspieranie badań naukowych w obszarze czynników ryzyka i czynników chroniących przed problemami wynikającymi z picia alkoholu 200.000 zł–2018r.
200.000 zł–2019r.
200.000 zł–2020r.

 

 • Zadanie 3.4.4 Analiza aktywności JST w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Lp. Nr zadania konkursowego Nazwa zadania Kwota dofinansowania
45. 45/3.4.4/18/DPL Badanie ograniczania dostępności fizycznej alkoholu 120.000 zł
46. 46/3.4.4/18/DPL Realizacja projektu badawczego dotyczącego funkcjonowania i oferty punktów informacyjno–konsultacyjnych 180.000 zł

 

 • Zadanie 3.5 Współpraca międzynarodowa w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Lp. Nr zadania konkursowego Nazwa zadania Kwota dofinansowania
47. 47/3.5/18/DEA Projekt wsparcia Ukrainy w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w środowisku lokalnym. 150.000 zł - 2018 r.
150.000 zł - 2019 r.
150.000 zł - 2020 r.

 

Szczegółowy opis poszczególnych zadań, stanowi załącznik numer 1 do ogłoszenia o konkursie.

Nie można pobierać wpłat/opłat od adresatów zadania.

Wnioskodawcami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916), to jest:
podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817),
spełniające kryteria wyboru wskazane w ogłoszeniu o konkursie oraz spełniające dodatkowe kryteria formalne określone przy opisie poszczególnych zadaniach konkursowych.

Nie jest możliwe składanie kilku wniosków przez tego samego wnioskodawcę w jednym zadaniu, za wyjątkiem zadania: 17/3.1.2.4/18/DRM; 24/3.2.1.1/18/DRM; 43/3.4.2/18/DEA; 44/3.4.3/18/DEA.

Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych w 2018 r. na realizację wszystkich zadań w ramach przedmiotowego ogłoszenia wynosi: 11 397 057,87 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania poszczególnego zadania na dany rok nie może przekraczać wysokości środków finansowych określonych przy poszczególnym zadaniu w ogłoszeniu o konkursie. Wnioskodawca musi wnieść wkład własny (wynoszący minimum 5% wnioskowanej kwoty) w każdym roku.

Termin składania wniosków upływa 1 września 2017 r.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: http://www.parpabip.pl/index.php?id=165,0,0,0,0,31

 

 

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: AGNIESZKA SIKORA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy