Komunikat archiwalny

Konkurs na projekty dofinansowywane ze środków Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS)

Celem Rządowego Programu ASOS jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną. Program ma za zadanie przyczyniać się do pełniejszego korzystania z potencjału społeczno-zawodowego osób starszych, aby mogły one pełnić różne role społeczne w życiu publicznym.

Konkurs na projekty dofinansowywane ze środków Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS)
Fot. pixabay

Ważnym elementem jest uwzględnienie w działaniu ograniczeń wynikających z barier funkcjonalnych, na które narażone mogą być osoby starsze.

W ramach programu ASOS za priorytetowe uznaje się następujące działania:

 • Priorytet I. Edukacja osób starszych
 • Priorytet II. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową
 • Priorytet III. Partycypacja społeczna osób starszych
 • Priorytet IV. Usługi społeczne dla osób starszych (usługi zewnętrzne)

Podmiotami uprawnionymi do korzystania z dotacji są:

 1. organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie, m.in. stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe) oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, samorządy gospodarcze i wspólnoty mieszkaniowe;
 2. podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – w tym:
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 • spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. nr 94, poz. 651, z późn. zm.) w zakresie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych,
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2017 r. poz. 1463 ), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Program ASOS 2018 r. dysponować będzie kwotą 40 mln zł w tym na dotacje 95% tj. 38 mln zł oraz pomoc techniczną do 5 %, tj. do 2 mln zł. Procentowy rozkład środków budżetu jest następujący:

 • Priorytet I. Edukacja osób starszych – 15%,
 • Priorytet II. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz i międzypokoleniową – 25%,
 • Priorytet III. Partycypacja społeczna osób starszych – 20%,
 • Priorytet IV. Usługi społeczne dla osób starszych (usługi zewnętrzne) – 40%.

Zadania należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2018 r.

Wartość dotacji wynosi od 20 000 zł do 200 000 zł. Podmioty składające ofertę współfinansowaną w ramach Programu są zobowiązane do przedstawienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% wartości dotacji.

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 22 grudnia 2017 r. o godz. 16.00.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/konkursy-asos/ogloszenie-o-konkursie-na-najlepsze-projekty-dofinansowywane-ze-srodkow-rzadowego-programu-na-rzecz-aktywnosci-spolecznej-osob-starszych-na-lata-2014-2020--edycja-2018/

 

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy