Komunikat archiwalny

Konkurs ofert MSWiA „Realizacja kampanii społecznej - Bezpieczny senior – świadomy senior”

Zadanie obejmować ma działania mające na celu poprawę wiedzy i świadomości seniorów na temat właściwych zachowań w obliczu niebezpieczeństw na jakie narażony jest senior w życiu codziennym.

Konkurs ofert MSWiA „Realizacja kampanii społecznej - Bezpieczny senior – świadomy senior”
Fot. Pixabay

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Realizacja kampanii społecznej - Bezpieczny senior – świadomy senior”

Zadanie będące przedmiotem konkursu obejmuje następujące działania:

  1. Przygotowanie i przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii społecznej dotyczącej niebezpiecznych sytuacji na jakie narażony jest senior w miejscu publicznym i w miejscu swojego zamieszkania.
  2. Kształtowanie właściwych zachowań wobec zagrożeń na jakie narażony jest senior w miejscu publicznym i w miejscu swojego zamieszkania.
  3. Promowanie, za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz poprzez organizacje zrzeszające seniorów, stosowania zasad bezpiecznego zachowania.

Zadanie obejmować ma działania mające na celu poprawę wiedzy i świadomości seniorów na temat właściwych zachowań w obliczu niebezpieczeństw na jakie narażony jest senior w życiu codziennym.

Na realizację ww. zadania przeznacz środki w wysokości 50 000 zł.

O przyznanie dotacji mogą się ubiegać organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, posiadające doświadczenie dające gwarancję pomyślnej realizacji zadania publicznego.

Termin ostateczny składania ofert upływa w dniu 29 stycznia 2018 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://bip.mswia.gov.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert/25224,Otwarty-konkurs-ofert-pn-Realizacja-kampanii-spolecznej-Bezpieczny-senior-swiado.html

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy