Komunikat archiwalny

Nabór na projekty wspierające współpracę sądową w sprawach cywilnych i karnych

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków o dotacje na działania wspierające projekty ponadnarodowe w celu wspierania współpracy sądowej w sprawach cywilnych i karnych (Call for proposals for action grants to support transnational projects to promote judicial cooperation in civil and criminal matters).

Nabór na projekty wspierające współpracę sądową w sprawach cywilnych i karnych
Fot. European Commission

Głównym celem naboru jest wsparcie skutecznego i spójnego stosowania dorobku prawnego dotyczącego współpracy sądowej w sprawach cywilnych i karnych.

Dofinansowanie można uzyskać na następujące Priorytety i działania:

Priorytet I. Współpraca sądowa w sprawach cywilnych

Celem jest promowanie współpracy sądowej w sprawach cywilnych oraz przyczynianie się do skutecznego i spójnego stosowania i egzekwowania instrumentów UE. Pierwszeństwo mają projekty mające w szczególności na celu:

 • Skuteczniejsze egzekwowanie orzeczeń sądowych, w szczególności wynikających z sporów transgranicznych;
 • poprawa sytuacji dzieci zamieszanych w sprawy cywilne, np. poprzez skuteczniejsze procedury, prowadzenie spraw i współpracę w dziedzinie prawa rodzinnego, w dziedzinach takich, jak odpowiedzialność rodzicielska, uprowadzenie dziecka za granicę, ochrona dzieci i utrzymanie;
 • poprawa i/lub gromadzenie danych i statystyk dotyczących stosowania unijnych instrumentów wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych.

Priorytet II. Współpraca sądowa w sprawach karnych

Celem jest promowanie współpracy sądowej w sprawach karnych oraz przyczynianie się do skutecznego i spójnego stosowania unijnych instrumentów wzajemnego uznawania w sprawach karnych.

Pierwszeństwo będzie miało wdrożenie i praktyczne zastosowanie następujących instrumentów wzajemnego uznawania:

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/41/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie europejskiego nakazu dochodzeniowego w sprawach karnych;
 • Decyzja Ramowa Rady 2002/584/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między Państwami Członkowskimi;
 • Decyzja ramowa Rady 2008/909/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r. o stosowaniu zasady wzajemnego uznawania orzeczeń do wyroków skazujących na kare pozbawienia wolności lub inny środek polegający na pozbawieniu wolności – w celu tych wyroków w Unii Europejskiej;
 • Decyzja Ramowa Rady 2008/947 / WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r. o stosowaniu zasady wzajemnego uznawania do wyroków i decyzji w sprawie zawieszenia lub warunkowego zwolnienia w celu nadzorowania przestrzegania warunków zawieszenia i obowiązków wynikających z kar alternatywnych;
 • Decyzja ramowa Rady 2009/829/WSiSW z dnia 23 października 2009 r. w sprawie stosowania przez państwami członkowskimi Unii Europejskiej zasady wzajemnego uznawania do decyzji w sprawie środków nadzoru stanowiących alternatywę dla tymczasowego aresztowania;

W ramach tego priorytetu pierwszeństwo zostanie przyznane także:

 • skutecznemu wkładowi w Europejską agendę bezpieczeństwa w zakresie sądowych reakcji na terroryzm, w szczególności w zakresie wzmocnienia zapobiegania radykalizacji, zwłaszcza w więzieniach;
 • kwestiom związanym z aresztem przedprocesowym, w szczególności podnoszeniem świadomości w zakresie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) w tej dziedzinie;
 • funkcjonowaniu traktatów o wzajemnej pomocy prawnej lub innych traktatów zawierających postanowienia dotyczące wzajemnej pomocy prawnej z państwami trzecimi (np. Umowa UE-USA, Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości, sporządzona w Budapeszcie), w szczególności w zakresie wymiany danych elektronicznych).

W ramach powyższych priorytetów do dofinansowania kwalifikują się następujące działania:

 • działania analityczne, takie jak gromadzenie danych, ankiet, działalność badawcza itp .;
 • wzajemne uczenie się, zidentyfikowanie i wymiana najlepszych praktyk, rozwój metod pracy, które można przenieść na inne kraje uczestniczące;
 • wymiana i dostarczanie informacji oraz opracowywanie narzędzi informacyjnych;
 • budowanie potencjału dla profesjonalistów;
 • ułatwianie współpracy między właściwymi organami i agencjami, prawnikami i / lub usługodawcami (w tym wielodyscyplinarnymi sieciami na poziomie międzynarodowym, krajowym, regionalnym lub lokalnym);
 • działania upowszechniające i podnoszące świadomość;

Działania szkoleniowe mogą być kwalifikowane jedynie wtedy, gdy mają one charakter pomocniczy, a nie są głównym celem projektu.

Wnioski muszą być międzynarodowe i obejmować organizacje z co najmniej dwóch krajów kwalifikujących się. Wnioskodawcą i partnerami mogą być podmioty prawne, publiczne lub prywatne posiadające siedzibę w jednym z krajów członkowskich Unii Europejskiej (z wyjątkiem Danii i Wielkiej Brytanii) oraz w Albanii lub organizacje międzynarodowe.

Organizacje nastawione na zysk muszą składać wnioski we współpracy z podmiotami publicznymi lub prywatnymi organizacjami non-profit.

Na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu przeznaczono środki w wysokości 2 900 000 EUR.

Dotacja Unii o którą ubiega się Wnioskodawca nie może być niższa niż 75 000 EUR.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi 80% do kosztów kwalifikowalnych faktycznie poniesionych i zadeklarowanych przez beneficjenta (beneficjentów). Pozostałe 20% powinno zostać pokryte ze środków własnych beneficjenta, dochodu wygenerowanego w ramach projektu, wkładu finansowego stron trzecich.

Termin ostateczny składania wniosków upływa w dniu 19 czerwca 2018 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-jcoo-ag-2018.html

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy