Komunikat archiwalny

Konkurs Ministra Zdrowia

Minister Zdrowia ogłosił konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego: Podejmowanie inicjatyw upowszechniających prawidłowe żywienie w ramach Działania 1. Działania promujące właściwe nawyki żywieniowe i aktywność fizyczną; 1.2 Działania informacyjne i edukacyjne, Celu Operacyjnego 1. Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa.

Konkurs Ministra Zdrowia
Fot. Pixabay

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora/ów zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na podejmowaniu inicjatyw upowszechniających prawidłowe żywienie wśród personelu odpowiedzialnego za realizację żywienia na terenie jednostek systemu oświaty.

W ramach realizacji zadania oczekuje się przeprowadzenia bezpłatnych szkoleń połączonych z warsztatami dla personelu odpowiedzialnego za realizację żywienia na terenie jednostek systemu oświaty. Powinny one obejmować zajęcia teoretyczne i praktyczne dotyczące m.in.: zasad racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym, zaleceń dotyczących wartości odżywczej posiłków, zasad układania jadłospisów, oceny jadłospisów, przygotowania posiłków w prawidłowo zbilansowanej diecie.

Oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy, to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe
i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), spełniające kryteria wyboru wskazane w ogłoszeniu o konkursie ofert.

Na realizację zadania w ramach ogłaszanego konkursu przeznaczono w 2018 r. dotację celową w kwocie 100 000 zł.

Maksymalny dopuszczalny poziom finansowania zadania ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych przeznaczonych na realizację NPZ wynosi 100%.

Zadanie należy zrealizować nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 28 marca 2018 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://www.bip.mz.gov.pl/ogloszenia/konkursy-narodowy-program-zdrowia/?pid=53406

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy