Konkurs ofert Ministra Edukacji Narodowej

Minister Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.: „Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce”.

Konkurs ofert Ministra Edukacji Narodowej
Fot. Pixabay

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert wnioskodawców, którzy zrealizują zadania polegające na: wspieraniu współpracy szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego i w języku polskim ze szkołami w Polsce.

Oferty realizacji zadania mogą składać organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, mające doświadczenie w pracy na rzecz Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących, jednostki samorządu terytorialnego, publiczne i niepubliczne szkoły wyższe.

Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie doświadczenia w zakresie realizacji zadań będących przedmiotem konkursu. Warunek ten również dotyczy jednostek samorządu terytorialnego oraz publicznych i niepublicznych szkół wyższych.

Celami projektu są:

  • nawiązanie i wzmocnienie relacji pomiędzy uczniami szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych Polaków za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego i w języku polskim, a uczniami szkół w Polsce;
  • wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół funkcjonujących za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego i w języku polskim i szkół w Polsce;
  • doskonalenie znajomości języka polskiego przez uczniów szkół za granicą;
  • poznanie przez uczniów szkół w Polsce polskiego dziedzictwa za granicą;
  • doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli szkół za granicą oraz szkół w Polsce;
  • wypracowanie i realizacja wspólnego projektu edukacyjnego;
  • upowszechnianie informacji o Polonii i Polakach zamieszkałych za granicą;
  • aktywizacja polskich środowisk oświatowych za granicą oraz środowisk oświatowych w Polsce.

Środki na realizację zadania zostaną przekazane w formie dotacji celowej. Minimalna kwota dofinansowania wynosi 10 000 zł.

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Zadanie należy zrealizować do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 4 maja 2018 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://bip.men.gov.pl/zadania-publiczne/rodzina-polonijna-wspolpraca-szkol-funkcjonujacych-w-systemach-oswiaty-innych-panstw-oraz-organizacji-spolecznych-za-granica-prowadzacych-nauczanie-jezyka-polskiego-historii-geografii-kultury-pols-2.html

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy