Komunikat archiwalny

Akcja prewencyjna PZU „Pomoc To Moc”

W ramach akcji „Pomoc To Moc” można uzyskać dofinansowanie na realizację projektu lub inicjatywy (tzw.: zadania prewencyjnego), mających na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczeniowych w zakresie zgodnym z obowiązującym na dzień składania wniosku przewodnim celem prewencyjnym oraz których obszar oddziaływania dotyczy społeczności lokalnych.

Akcja prewencyjna PZU „Pomoc To Moc”
Fot. http://fundacjapzu.pl

Kierunek tegorocznej edycji akcji Pomoc To Moc to: Zdrowa i bezpieczna rodzina.

Wniosek o dofinansowanie Zadania prewencyjnego mogą złożyć następujące osoby prawne:

  • fundacje działające na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach;
  • stowarzyszenia działające na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach;
  • uczniowskie kluby sportowe działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
  • podmioty posiadające status organizacji pożytku publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Inicjatorem działań realizowanych w ramach akcji prewencyjnej mogą być, oprócz osób prawnych, osoby fizyczne, pod warunkiem realizowania Zadania prewencyjnego poprzez współpracę z w/w Wnioskodawcą (osobą prawną).

Kwota dofinansowania, o którą można wystąpić we wniosku musi mieścić się w granicach od 2 000 zł do 100 000 zł brutto.

Wnioski rozpatrywane są raz w miesiącu, przy czym wnioski złożone do 20 dnia danego miesiąca rozpatrywane są w puli danego miesiąca, a wnioski złożone po 20 dniu danego miesiąca rozpatrywane są w puli następnego miesiąca.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://pomoctomoc.pzu.pl/#o-akcji

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy