Komunikat archiwalny

Konkurs MON w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pn. 11 listopada – Niepodległa.

Konkurs MON w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej
Fot. Pixabay

Celem konkursu jest realizacja zadań ukierunkowanych przede wszystkim na uczczenie 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę niepodległości, w tym m.in. na:

  • wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej oraz świadomości historycznej Polaków, poprzez realizację przedsięwzięć związanych z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości;
  • wzmocnieniu poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków;
  • przywróceniu etosu żołnierza Wojska Polskiego;
  • wzroście poczucia tożsamości narodowej i identyfikacji wojska z tradycjami narodowymi i orężnymi;
  • zwiększeniu poczucia tożsamości narodowej w społeczeństwie, jego wiedzy o Siłach Zbrojnych oraz identyfikacji z wojskiem;
  • zwiększenie w społeczeństwie wiedzy o historii wojskowości, w tym bohaterskich czynach Żołnierzy Niezłomnych w walce o niepodległość Ojczyzny.

Zadanie polega na organizacji i przeprowadzeniu:

  • programów i działań o charakterze patriotyczno-edukacyjnym (np. wystawy, lekcje patriotyzmu, debaty, wycieczki, konkursy historyczne, gry);
  • zajęć patriotyczno-sportowe (np. biegi niepodległościowe, spartakiady, mitingi),
  • przedsięwzięcia patriotyczno-kulturalne (np. wieczornice, pikniki, festyny, inscenizacje historyczne, rekonstrukcje historyczne, produkcje filmowe, spektakle historyczne.

Na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 5 000 000 zł. Wymagany jest wkład własny w wysokości minimum 10% wnioskowanej kwoty dotacji.

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert o zlecenie realizacji zadania publicznego są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie. Podmioty uprawnione do składania ofert nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.

W ramach powyższego konkursu uprawniony podmiot może złożyć maksymalnie 2 oferty. Termin ostateczny składania ofert upływa w dniu 10 września 2018 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://bip.mon.gov.pl/ogloszenia/tresci/inne/otwarte-konkursy-ofert/aktualne-ogloszenia-1025479/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-92018wddekid-103257698q/

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy