Komunikat archiwalny

Konkurs Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczący bezpieczeństwa seniorów

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego: „Realizacja kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa seniorów”.

Konkurs Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczący bezpieczeństwa seniorów
Fot. Pixabay

Zadanie obejmować ma działania mające na celu poprawę wiedzy i świadomości seniorów na temat właściwych zachowań w obliczu niebezpieczeństw na jakie są narażeni w życiu codziennym. Ważnym aspektem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na aspekt bezpieczeństwa seniorów oraz uaktywnienie seniorów, w celu zadbania o własne bezpieczeństwo.

Zadanie obejmuje następujące działania:

  • przygotowania i przeprowadzenia ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej aktywności społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem osób najbliższych w reagowaniu na zagrożenia bezpieczeństwa osób starszych w miejscu publicznym i w miejscu swojego zamieszkania,
  • kształtowania właściwych zachowań wobec zagrożeń na jakie narażony jest senior oraz uświadamianie seniorów o możliwościach zadbania o własne bezpieczeństwo w sytuacji zagrożenia (wykluczeniem społecznym, przestępstwem, zatruciem czadem),
  • aktywizacja seniorów do działań w zakresie skutecznej pomocy sąsiedzkiej,
  • promowanie, za pośrednictwem środków masowego przekazu, zachowań osób z otoczenia seniora dotyczących właściwych reakcji przy udzieleniu pomocy i wsparcia,
  • wykorzystanie w kampanii zwycięskich spotów nagrodzonych w konkursie zorganizowanym w MSWiA „Aktywny senior to bezpieczny senior”.

Na realizację ww. zadania Przeznaczono środki finansowe w wysokości 150 000 zł.

O przyznanie dotacji mogą się ubiegać organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, posiadające doświadczenie dające gwarancję pomyślnej realizacji zadania publicznego.

Oferty należy składać do dnia 28 grudnia 2018 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://bip.mswia.gov.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert/26138,Otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-na-2019-rok-pn-Realizacj.html

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy