Komunikat archiwalny

Konkurs w obszarze Wspieranie i Upowszechniania Kultury Fizycznej w 2019

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze Wspieranie i Upowszechniania Kultury Fizycznej w 2019 roku w zakresie Współzawodnictwa i szkolenia sportowego dzieci i młodzieży.

Konkurs w obszarze Wspieranie i Upowszechniania Kultury Fizycznej w 2019
Fot. Pixabay

W ramach Konkursu dofinansowane będą następujące zadania:

  1. Organizacja na terenie województwa małopolskiego ogólnopolskiego szkolnego współzawodnictwa sportowego w kilkudziesięciu sportach na szczeblu ponadpowiatowym i wojewódzkim dla uczniów z roczników 2006 i młodszych - Igrzyska Dzieci (ID), dla uczniów z roczników 2003 – 2005 - Igrzyska Młodzieży Szkolnej (IMS), dla uczniów z roczników 1999 i młodszych - Licealiada Młodzieży (LM) oraz udziału reprezentantów województwa w finałach ogólnopolskich ID, IMS i LM:
  • Igrzyska Dzieci - zostanie wybrana i dofinansowana jedna oferta obejmująca cały zakres zadania;
  • Igrzyska Młodzieży Szkolnej - zostanie wybrana i dofinansowana jedna oferta obejmująca cały zakres zadania;
  • Licealiada Młodzieży - zostanie wybrana i dofinansowana jedna oferta obejmująca cały zakres zadania;
  • Udział reprezentantów województwa w finałach ogólnopolskich zawodów ID, IMS i LM - zostanie wybrana i dofinansowana jedna oferta obejmująca cały zakres zadania.
  1. Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików (zadanie obejmuje realizację programu Ministra Sportu i Turystyki, szkolenia ponadklubowego dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z województwa małopolskiego w ramach kadry wojewódzkiej młodzików w formie konsultacji i zgrupowań szkoleniowych w kilkudziesięciu sportach) - zostanie wybrana i dofinansowana jedna oferta obejmująca cały zakres zadania.
  2. Przygotowanie i udział reprezentantów województwa małopolskiego w zawodach finałowych systemu sportu młodzieżowego (zadanie obejmuje szkolenie ponadklubowe reprezentantów Małopolski oraz ich udział w finałach ogólnopolskich współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach państwowego systemu sportu młodzieżowego, obejmujących kilkadziesiąt sportów) - zostanie wybrana i dofinansowana jedna oferta obejmująca cały zakres zadania.
  3. Małopolska Kadra w sportach zimowych (zadanie obejmuje realizację dodatkowego ponadklubowego szkolenia sportowego dla uzdolnionej sportowo młodzieży z województwa małopolskiego w kategorii wiekowej juniora i młodzieżowca, w sportach: biathlon, narciarstwo klasyczne, łyżwiarstwo szybkie, łyżwiarstwo figurowe, snowboard i saneczkarstwo) - zostanie wybrana i dofinansowana jedna oferta obejmująca cały zakres zadania.
  4. Przeprowadzenie XXV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych MAŁOPOLSKA ‘2019 (zadanie obejmuje przeprowadzenie zawodów finałowych bloku sportów określonych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki) - zostanie wybrana i dofinansowana jedna oferta obejmująca cały zakres zadania.

Zlecenie w/w zadań odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Maksymalna kwota przyznanej dotacji na realizację zadania nie może być wyższa niż 80 % całkowitych kosztów realizacji zadania. Oferent zobowiązany jest do wykazania się „Innymi środkami finansowymi”, lub „Innymi środkami finansowymi” i wkładem osobowym w wysokości co najmniej 20 % wszystkich kosztów realizacji zadania.

Na realizację w/w zadań Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył środki finansowe do kwoty ogółem 2 200 000 zł.

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem, celami i założeniami Konkursu, w jakim realizowane jest zadanie.

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 28 grudnia 2018 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1524710,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-wojewodztwa-malopolskiego-w-ob.html

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy