Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

W ramach konkursu przewiduje się wyłonienie jednej oferty i zlecenie podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego o charakterze regionalnym w dziedzinie rehabilitacji zawodowej i społecznej skierowanego do beneficjentów ostatecznych, których miejsce zamieszkania znajduje się na terenie co najmniej dwóch powiatów.

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
Fot. Pixabay

Otwarty konkurs ofert będzie realizowany poprzez zlecanie następującego zadania: Prowadzenie Biura Informacji i Promocji XX Tygodnia Osób z Niepełnosprawnościami (TON) Kocham Kraków z Wzajemnością

O przyznanie dotacji mogą się ubiegać organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2  oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego, oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 210 ze zm.), jeśli ich cele statutowe są zgodne z dziedziną/obszarem, oraz celami,  w jakim realizowane jest zadanie. 

Zlecanie zadania odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadania wraz
z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Na realizację zadania przeznaczono środki finansowe do kwoty 50 000 zł.

Maksymalna kwota przyznanej dotacji na realizację zadania nie powinna być wyższa niż 80% całkowitych kosztów realizacji zadania.  Oferent zobowiązany jest do wykazania się „Innymi środkami finansowymi”, lub sumą „Innych środków finansowych” i wkładu osobowego w wysokości co najmniej 20% wszystkich kosztów realizacji zadania.

Termin ostateczny składania ofert upływa w dniu 30 kwietnia 2019 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1585935,prowadzenie-biura-informacji-i-promocji-xx-tygodnia-osob-z-niepelnosprawnosciami-ton-kocham-krakow-z.html

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii Planowania i Monitorowania Inwestycji UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy