Dofinansowanie projektów na “Działania związane z ochroną ekosystemów prowadzone przez organizacje pozarządowe (Fundusz Małych Grantów)”

Minister Klimatu jako Operator Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów na “Działania związane z ochroną ekosystemów prowadzone przez organizacje pozarządowe (Fundusz Małych Grantów)” w ramach obszaru programowego „Środowisko naturalne i ekosystemy" finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Dofinansowanie projektów na “Działania związane z ochroną ekosystemów prowadzone przez organizacje pozarządowe (Fundusz Małych Grantów)”
Fot. Pixabay

Celem naboru wniosków jest zwiększenie odporności ekosystemów na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptację do tych zmian poprzez zaangażowanie organizacji pozarządowych w aktywną ochronę ekosystemów, mapowanie i ocenę usług ekosystemów oraz podnoszenie świadomości społecznej w zakresie zmian klimatu i ich wpływu na ekosystemy.

Ponadto realizacja projektów przyczyni się do zaangażowania społeczności lokalnych w ochronę środowiska naturalnego, a także pośrednio do ograniczenia emisji CO2 poprzez przywracanie prawidłowego stanu mokradeł.

Do dofinansowania kwalifikują się projekty polegające na wdrożeniu zadań z co najmniej jednego z poniższych rodzajów działań:

 1. prowadzenie aktywnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk;
 2. zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych i przeciwdziałanie ich rozprzestrzenianiu się;
 3. mapowanie i ocena usług ekosystemów;
 4. zwiększenie świadomości społeczeństwa o ekosystemach, ich roli oraz świadczonych przez nie usługach.

Zakres przedmiotowy projektów polegać może na realizacji co najmniej jednego zadania w ramach możliwych do wyboru działań:

1. prowadzenie aktywnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk:

 • wdrażanie planów zarządzania obszarami chronionymi (obszary Natura 2000,
  parki narodowe i krajobrazowe, rezerwaty);
 • poprawa stanu gatunków chronionych;
 • przeciwdziałanie fragmentacji ekosystemów;
 • ograniczenie barier i zapewnienie warunków swobodnego przepływu zwierząt między obszarami chronionymi - korytarze ekologiczne;
 • ochrona naturalnych mokradeł w celu zapobiegania uwalnianiu nagromadzonego węgla;
 • przywracanie zdegradowanych mokradeł do stanu naturalnego.

Zapobieganie nadmiernej presji turystycznej na ekosystemy poprzez budowę / modernizację infrastruktury edukacyjnej i turystycznej może stanowić wartość dodaną projektu, natomiast nie może stanowić głównego zakresu.

2. zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych i przeciwdziałanie ich rozprzestrzenianiu się:

 • usuwanie inwazyjnych gatunków obcych z ekosystemów;
 • kontrola występowania inwazyjnych gatunków obcych w ekosystemach;
 • identyfikacja źródeł i dróg rozprzestrzeniania się inwazyjnych gatunków obcych;
 • eliminacja źródeł występowania lub wprowadzeniem barier / ograniczeń w rozprzestrzenianiu się inwazyjnych gatunków obcych;

3. mapowanie i ocena usług ekosystemów;

4. zwiększenie świadomości społecznej na temat ekosystemów, ich roli oraz świadczonych przez nie usługach.

Poza projektami, których realizacja polega na zwiększaniu świadomości społeczeństwa o ekosystemach, ich roli oraz świadczonych przez nie usługach, pozostałe projekty kwalifikujące się do dofinansowania powinny mieć kompleksowy charakter tzn. uwzględniać działania zwiększające odporność ekosystemów oraz uzupełniające je kampanie podnoszące świadomość w zakresie zmian klimatu i ich wpływu na ekosystemy wraz ze wskazaniem ich wzajemnego powiązania.

O dofinansowanie w ramach naboru wniosków mogą ubiegać się organizacje pozarządowe rozumiane jako wolontariackie organizacje non-profit ustanowione jako podmiot prawa o celach niekomercyjnych, niezależne od władz lokalnych, regionalnych i centralnych, podmiotów publicznych, partii politycznych i podmiotów gospodarczych. Instytucje religijne i partie polityczne nie są uznawane za organizacje pozarządowe zgodnie z art. 1.6 n) Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021.

Projekty złożone w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) otrzymają dodatkowe punkty, zgodnie z kryteriami merytorycznymi. Partnerem może być każdy podmiot publiczny lub prywatny, komercyjny lub niekomercyjny, jak również organizacje pozarządowe, ustanowione jako podmiot prawa w Państwach – Darczyńcach, Państwach – Beneficjentach lub w państwie spoza EOG, które ma wspólną granicę z Polską, lub każda organizacja międzynarodowa, jej organ lub agencje, aktywnie zaangażowane i przyczyniające się do wdrażania Programu.

Na nabór przeznaczono 2 804 720 euro, tj. 12 104 891,04 zł.

Poziom dopuszczalnego wnioskowanego dofinansowania projektu wynosi do 90% kosztów kwalifikowanych.

Kwota dofinansowania musi mieścić się w przedziale od 50 000 euro tj. 215 795,00 zł do 200 000 euro tj.  863 180,00 zł.

Wnioski należy składać w terminie od 3 kwietnia 2020r. do 3 czerwca 2020r., do godz.15:00.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow6

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy