Komunikat archiwalny

Konkurs na dofinansowane zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze Wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej w 2020 roku w ramach zadania Upowszechnianie Kultury Fizycznej pn. "Małopolska na sportowo”.

Konkurs na dofinansowane zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej
Fot. Pixabay

Celem realizacji zadań jest popularyzacja sportu, szczególnie wśród dzieci i młodzieży oraz stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi kultury fizycznej w województwie małopolskim, a także propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu.

W ramach Konkursu dofinansowane będą w szczególności zadania z zakresu Upowszechniania Kultury Fizycznej, polegające na:

  1. organizacji imprez/wydarzeń sportowych wojewódzkich, ogólnopolskich lub międzynarodowych promujących w Małopolsce kulturę fizyczną i osiągnięcia sportowe regionu;
  2. upowszechnianiu sportu w środowisku wiejskim, akademickim lub osób niepełnosprawnych (dotyczy organizacji imprez/wydarzeń sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej lub międzynarodowej).

W ramach Konkursu nie będą zlecane zadania z zakresu szkoleń, treningów sportowych oraz zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, zwane dalej „Oferentami” jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem, celami i założeniami Konkursu, w jakim realizowane jest zadanie.

Zlecenie w/w zadań odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Maksymalna kwota przyznanej dotacji na realizację zadania nie może być wyższa niż 80% całkowitych kosztów zadania.

Oferent zobowiązany jest do wykazania się innymi środkami finansowymi, lub innymi środkami finansowymi i wkładem osobowym w wysokości co najmniej 20 % wszystkich kosztów realizacji zadania. Przy czym wysokość „innych środków finansowych” oraz wartość „wkładu osobowego” może się zmieniać, o ile nie zmniejszy się wartość tych środków w stosunku do wydatkowanej kwoty dotacji.

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 15 lipca 2020 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej po adresem: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1703011,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-obsz.html 

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy