Dotacje rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konkurs Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego, w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pn.: „Klub Integracji Społecznej dla niepracujących mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków z orzeczoną niepełnosprawnością, w terminie od 1 listopada 2021 roku do 30 kwietnia 2024 roku”

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 1 200 000,00 zł, w tym:

  • w okresie od 1 listopada 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. – 80 000,00 zł;
  • w okresie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 r. – 480 000,00 zł;
  • w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. – 480 0000,00 zł;
  • w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. – 160 000,00 zł.

Realizacja zadania obejmuje prowadzenie w okresie od 1 listopada 2021 r. do 30 kwietnia 2024 r. Klubu Integracji Społecznej, zwanego dalej KIS, dla minimum 90 mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków z orzeczoną niepełnosprawnością (w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), zwanych dalej uczestnikami.

W ramach prowadzenia KIS realizowana będzie reintegracja społeczna i zawodowa w formie wsparcia indywidualnego oraz grupowego (średnio 21 godzin miesięcznego wsparcia na uczestnika) w postaci:

  1. pracy socjalnej realizowanej przez pracownika socjalnego, średnio 50 godzin na uczestnika w trakcie uczestnictwa w KIS;
  2. wsparcia doradcy zawodowego, średnio 40 godzin na uczestnika w trakcie uczestnictwa w KIS;
  3. poradnictwa specjalistycznego (np. psychologicznego, prawnego i inne adekwatnie do potrzeb uczestnika), średnio 20 godzin na uczestnika w trakcie uczestnictwa w KIS;
  4. treningów umiejętności psychospołecznych i zawodowych obejmujących m.in. tematykę z zakresu motywacji, komunikacji, przedsiębiorczości oraz materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, zwrot kosztów dojazdu na treningi, średnio 48 godzin na uczestnika w trakcie uczestnictwa w KIS;
  5. szkoleń zawodowych i budujących kompetencje zawodowe uczestnika, w tym także pokrycia ewentualnych kosztów dojazdu na szkolenia, innych kosztów związanych ze szkoleniami (np. ubezpieczenie, badania lekarskie) dla minimum 50% uczestników KIS,
  6. staży zawodowych, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, trwających minimum 3 miesiące oraz zwrotu kosztów dojazdu, badań lekarskich (medycyna pracy/sanepid), kosztów ubezpieczenia i stypendiów stażowych dla wszystkich zainteresowanych i zdolnych do realizacji stażu uczestników KIS.

Celem prowadzenia Klubu Integracji Społecznej dla osób z niepełnosprawnością jest wzrost ich aktywności życiowej, uzyskanie umiejętności radzenia sobie z problemami a także podniesienie swoich kwalifikacji społecznych i zawodowych, zwiększających szanse na zatrudnienie.

Podczas realizacji zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany jest stosować się do obowiązujących ograniczeń i obostrzeń wynikających z obowiązującego w tym okresie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Dofinansowanie dla organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nastąpi w trybie powierzenia realizacji zadania publicznego.

Termin składania ofert upływa 30 września 2021 r. o godz. 12:00.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=145009&_ga=2.223536347.1763796778.1631014527-1580195574.1628246486

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2021-09-10
Data aktualizacji: 2021-09-10
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat