Dotacje rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konkurs ofert pn.: Kultura szansą dla więźniów samotności i starości

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn.: „Kultura szansą dla więźniów samotności i starości”.

Zadanie powinno być realizowane na podstawie projektu BO.D5.34/21 -pn. „Kultura szansą dla więźniów samotności i starości” zgłoszonego w VIII edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 9 do ogłoszenia.

Celem zadania jest kompleksowe wsparcie osób samotnych i starszych zamieszkałych na terenie Dzielnicy V Miasta Krakowa oraz uwrażliwianie dzieci, młodzieży i studentów na sytuację seniorów w ich środowiskach oraz zachęcanie do zaangażowania się w niesieniu pomocy ludziom starszym i samotnym.

Zakres rzeczowy zadania pn. „Kultura szansą dla więźniów samotności i starości”, które będzie realizowane w 2022 roku musi uwzględniać:

  1. określenie minimalnej liczby osób starszych i samotnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy V Krowodrza, które zostaną objęte pomocą w ramach zadania w 2022 roku,
  2. opis sposobu rekrutacji osób starszych i samotnych, którzy zostaną objęci pomocą w ramach zadania w 2022 roku, z uwzględnieniem naboru nowych osób, które dotychczas nie korzystały ze wsparcia w ramach realizowanego w latach 2019-2021 zadania pn. „Kultura szansą dla więźniów samotności i starości”
  3. opisanie realizacji działań, w szczególności polegających na:
  • pomocy osobom starszym i samotnym poprzez m.in.: odwiedziny domowe, robienie zakupów, sprzątanie mieszkań, wykonanie przedświątecznych porządków wraz z myciem okien w domach beneficjentów zadania, wykonywanie u ww. osób remontów i napraw, przygotowywanie wspólne posiłków, towarzyszenie ww. osobom podczas spacerów i w rozwijaniu ich pasji, w razie potrzeby udzielanie pomocy w zarejestrowaniu wizyty i dojściu do lekarzy, a także organizację warsztatów rehabilitacyjnych,
  • zorganizowanie warsztatów i pogadanek dla dzieci, młodzieży i studentów w celu uwrażliwiania na sytuację seniorów w ich środowiskach oraz zachęcanie do zaangażowania się w niesieniu pomocy ludziom starszym i samotnym,
  • zorganizowanie dla wolontariuszy zaangażowanych w realizację zadania warsztatów na temat na tematy związane m.in. z opieką nad osobami starszymi i samotnymi,
  • sfinansowanie w ramach zadania:

a) środków czystości, sprzętu do sprzątania oraz rzeczy niezbędnych do przeprowadzenia remontów i napraw,

b) kosztów związanych z rozwojem pasji i zainteresowań osób objętych pomocą,

c) rzeczy niezbędnych do przeprowadzenia ćwiczeń rehabilitacyjnych u osób starszych i samotnych,

d) kosztów związanych z zatrudnieniem osób prowadzących ćwiczenia rehabilitacyjne/konsultacje psychologiczne wśród beneficjentów zadania,

e) kosztów związanych z zatrudnienia osób prowadzących warsztaty dla wolontariuszy,

f) kosztów związanych z organizacją zadania (m.in. materiały biurowe, materiały reklamowe, transport, komunikacja).

Na realizację zadania zaplanowano 90 000,00 zł.

Dofinansowanie dla organizacji pozarządowej lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nastąpi w trybie powierzenia realizacji zadania publicznego.

Termin składania ofert upływa w dniu 14 grudnia 2021 r. o godz. 12.00.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=147629&_ga=2.102202305.1170801000.1637237802-1580195574.1628246486&metka=1

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2021-11-24
Data aktualizacji: 2021-11-24
Powrót

Zobacz także

Znajdź