Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konkurs Ministra Obrony Narodowej

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. MUR, ALE HISTORIA WOJSKA POLSKIEGO.

Celami konkursu są:

 • kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych poprzez upowszechnianie polskich tradycji orężnych od średniowiecza po współczesność;
 • upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy na temat historii oręża polskiego poprzez ukazanie wydarzeń oraz wybitnych postaci, które miały bezpośredni wpływ na kształtowanie polskiej państwowości oraz walkę o niepodległość i suwerenność Ojczyzny;
 • upamiętnienie ważnych wydarzeń i postaci w historii oręża polskiego poprzez wykorzystanie nowoczesnego środka przekazu, jakim jest mural;
 • aktywizowanie środowisk lokalnych do poznawania i kultywowania tradycji orężnych w regionie, w tym o zapomnianych lokalnych bohaterach walk o niepodległość;
 • podkreślanie znaczenia dokonań Sił Zbrojnych RP i ciągłości łańcucha żołnierskich pokoleń.

Zadania publiczne realizowane w ramach konkursu muszą obejmować działania o charakterze patriotyczno-edukacyjnym połączone z wykonaniem muralu upamiętniającego wydarzenia lub postacie odnoszące się do chlubnych tradycji oręża polskiego. Mogą to być wydarzenia lub postacie charakterystyczne dla danego regionu lub związane z historią Polski.

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są:

 • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy m.in. stowarzyszenia, fundacje, z wyjątkiem fundacji utworzonych przez partie polityczne, oddziały stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze;
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 • spółdzielnie socjalne;
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Na realizację zadań zaplanowano kwotę w wysokości do 3.000.000 zł. Na realizację zadania oferent zobowiązany jest przeznaczyć środki finansowe inne niż dotacja w wysokości minimum 10% planowanej kwoty dotacji, które mogą pochodzić z:

 • wkładu własnego finansowego;
 • środków finansowych z innych źródeł publicznych;
 • pozostałych środków finansowych;
 • świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania.

Oferty należy składać do dnia 8 czerwca 2022 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-082022wddekid

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2022-05-13
Data aktualizacji: 2022-05-13
Powrót

Zobacz także

Znajdź