Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił otwarty konkurs ofert pod nazwą: Pomoc humanitarna 2022

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert z propozycjami zadań publicznych (projektów), obejmujących realizację działań humanitarnych zgodnie z następującymi założeniami:

1. UKRAINA - z wyłączeniem działań na terytorium części obwodów donieckiego i ługańskiego, pozostających poza kontrolą rządu w Kijowie, oraz anektowanego terytorium półwyspu Krymskiego, a także z wyłączeniem obszarów, gdzie prowadzone są aktywne działania wojenne.

Obszar tematyczny:

 • pomoc żywnościowa
 • zdrowie
 • schronienie
 • zaspokojenie podstawowych potrzeb takich, jak woda, środki czystości i higieny osobistej (WASH)
 • edukacja
 • logistyka
 • organizacja udzielania pomocy finansowej Ludność cywilna poszkodowana w wyniku działań wojennych, osoby wewnętrznie przesiedlone oraz ukraińscy i nieukraińscy uchodźcy, którzy znaleźli schronienie w Polsce, w szczególności dzieci, kobiety i osoby z niepełnosprawnościami.

Beneficjenci: Ludność cywilna poszkodowana w wyniku działań wojennych, osoby wewnętrznie przesiedlone oraz ukraińscy i nieukraińscy uchodźcy, którzy znaleźli schronienie w Polsce, w szczególności dzieci, kobiety i osoby z niepełnosprawnościami.

Kwota: 12 000 000 zł

2. KRAJE BLISKIEGO WSCHODU: Irak (autonomiczny region Kurdystanu); Jordania; Liban

Obszar tematyczny:

 • pomoc żywnościowa
 • zdrowie
 • schronienie
 • edukacja w sytuacjach kryzysowych

Beneficjenci: Uchodźcy lub/i osoby wewnętrznie przesiedlone oraz co najmniej 30% ale nie więcej niż 40% ludności lokalnej, w tym w szczególności dzieci, kobiety i osoby z niepełnosprawnościami.

Kwota: 3 000 000 zł

O udzielenie dotacji w konkursie mogą się ubiegać:

a) zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, w tym:

 • stowarzyszenia;
 • fundacje;
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału pomiędzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 • spółdzielnie socjalne.

b) jednostki samorządu terytorialnego .

Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej w terminie do dnia 7 czerwca 2022 r., do godziny 15:00.

Na realizację zadania publicznego przeznaczono 15 000 000 PLN. Wkład własny nie jest wymagany.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/konkurs-pomoc-humanitarna-2022

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2022-05-19
Data aktualizacji: 2022-05-19
Powrót

Zobacz także

Znajdź