Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konkurs w zakresie kultury i sztuki

Zarząd Powiatu w Krakowie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2023 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Na realizację zadań przeznaczono środki finansowe w wysokości ogółem 230 000 zł.

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Celami konkursu są:

 1. zwiększenie aktywności kulturalnej mieszkańców powiatu poprzez wspieranie przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych oraz inicjatyw przyczyniających się do rozwoju sztuki oraz uprawiania twórczości profesjonalnej i amatorskiej,
 2. zwiększenie zaangażowania mieszkańców powiatu w życie publiczne poprzez działalność w organizacjach pozarządowych i inicjatywach lokalnych.

W ramach konkursu zlecane będą następujące zadania:

 • organizacja i wspieranie imprez o charakterze powiatowym mających istotne znaczenie dla kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę dzieci i młodzieży powiatu,
 • upowszechnianie i promocja twórczości kulturalno-artystycznej w kraju i za granicą,
 • wydawanie publikacji w postaci drukowanej oraz innych technik zapisu służących upowszechnianiu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz związanych z historią miejscowości leżących na terenie powiatu,
 • wspieranie inicjatyw indywidualnych i społecznych wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz związanych z opieką nad dziedzictwem niematerialnym powiatu (m.in. zwyczaje, tradycje, obrzędy), w tym promocja działalności kół gospodyń wiejskich,
 • promocja i upowszechnianie folkloru i sztuki ludowej oraz opieka nad zabytkami sztuki niematerialnej,
 • wspieranie powstania wydawnictw monograficznych regionu krakowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem historii, stroju, muzyki i tradycji,
 • wspieranie lokalnych produktów kulturowych.

O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, jeśli ich cele statutowe zgodne są z obszarem, celami i założeniami konkursu.

Każdy Oferent może złożyć w konkursie maksymalnie 2 oferty.

Na realizację zadań przeznaczono środki finansowe w wysokości ogółem 230 000 zł. Maksymalna kwota oczekiwanej dotacji nie może być wyższa niż 15 000 zł.

Maksymalna kwota dotacji przyznanej na realizację zadania nie może być wyższa niż 80% wszystkich kosztów realizacji zadania. Oferent zobowiązany jest do wykazania się:

 • innymi środkami finansowymi w wysokości co najmniej 20% wszystkich kosztów realizacji zadania, lub innymi środkami finansowymi i wkładem osobowym w wysokości co najmniej 20% wszystkich kosztów realizacji zadania, z czego w takim wypadku inne środki finansowe stanowi co najmniej 5% wszystkich kosztów realizacji zadania.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:

 • złożenie oferty konkursowej w systemie Witkac.pl (dostępnym pod adresem https://witkac.pl/) w terminie do dnia 10 lutego 2023 r. do godz. 15:00,
 • wydrukowanie oferty wygenerowanej w systemie Witkac.pl, podpisanie przez osoby upoważnione i dostarczenie jej (wraz z załącznikami, o których mowa w ust. 3) w terminie do dnia 14 lutego 2023 r. do godz. 15:00 do siedziby Starostwa Powiatowego w Krakowie, al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków. W przypadku wysyłki pocztą decyduje data wpływu do siedziby urzędu.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://powiat.krakow.pl/2023/01/ogloszenie-konkursow-2023/

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitororwania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2023-01-23
Data aktualizacji: 2023-01-23
Powrót

Zobacz także

Znajdź