Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konkurs Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom ogłosił konkurs wniosków na realizację w latach 2024-2025 zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Konkurs został ogłoszony w ramach Obszaru Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021 – 2025, w ramach celu operacyjnego nr 2 profilaktyka uzależnień.

Konkurs dotyczy następujących zadań:

Zadanie 2.1.1 NPZ: Edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień (uniwersalna, selektywna, wskazująca) realizowana zgodnie z wynikami badań ( w tym epidemiologicznych) oraz dobrą praktyką w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom

 • Realizacja działań profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży z zakresu problematyki uzależnień behawioralnych
 • Realizacja działań w zakresie profilaktyki selektywnej skierowanej do osób zagrożonych hazardem lub innymi uzależnieniami behawioralnymi
 • Realizacja działań w zakresie profilaktyki wskazującej skierowanej do osób zagrożonych hazardem lub innymi uzależnieniami behawioralnymi

Zadanie 2.1.3 NPZ: Edukacja kadr (w tym szkolenia) uczestniczących w realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień

 • Międzynarodowa konferencja naukowa dotycząca problematyki związanej z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi

Zadanie 2.4.1 NPZ: Upowszechnianie wiedzy dotyczącej problematyki uzależnień behawioralnych, w tym wydawanie materiałów informacyjno-edukacyjnych, prowadzenie kampanii społecznych, strony i poradni internetowej oraz telefonu zaufania

 • Realizacja działań służących upowszechnianiu wiedzy w populacji ogólnej z zakresu uzależnień behawioralnych, w tym opracowanie i upowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących problematyki uzależnień behawioralnych
 • Prowadzenie telefonu zaufania świadczącego pomoc w zakresie uzależnień behawioralnych
 • Kompleksowa obsługa poradni internetowej oraz strony internetowej prowadzonej pod adresem: www.uzaleznieniabehawioralne.pl
 • Kontynuacja działań związanych z realizacją ogólnopolskiej kampanii społecznej skierowanej do rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym pn. „Pierwsze kroki w Cyberświecie”

Zadanie 2.4.2 NPZ: Rehabilitacja, ograniczenie szkód zdrowotnych i reintegracja społeczna realizowane w szczególności przez zapewnienie dostępu do oddziaływań pomocowych dla problemowych i patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi oraz ich bliskich

 • Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin
 • Program wzmacniania motywacji do ograniczenia zachowań ryzykownych wśród osób uzależnionych od hazardu lub innych uzależniań behawioralnych oraz wsparcia ich bliskich i rodzin

Wnioskodawcami w konkursie mogą być podmioty określone w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, to jest podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571), które spełniają dodatkowo wymagania dla Wnioskodawców określone przy opisie zadania konkursowego.

Łączna kwota środków finansowych przeznaczona na dofinansowanie realizacji powyższych zadań wynosi:

 • w 2024 roku – 3 740 255,00 zł
 • w 2025 roku – 1 569 000,00 zł

Wnioski należy składać w terminie do dnia 30 września 2023 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem:  https://kcpu.gov.pl/zarzadzenie-nr-40-2023-dyrektora-krajowego-centrum-przeciwdzialania-uzaleznieniom-z-dnia-4-09-2023-r-w-sprawie-ogloszenia-o-konkursie-wnioskow-na-realizacje-w-latach-2024-2025-zadan-z-zakresu-przeciw/

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitororwania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2023-09-18
Data aktualizacji: 2023-09-18
Powrót

Zobacz także

Znajdź