Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konkurs ofert pn. Edukacja dla bezpieczeństwa – 25 lat Polski w NATO

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pn. Edukacja dla bezpieczeństwa – 25 lat Polski w NATO.
 

Cele konkursu:

 1. zwiększenie szeroko pojętego bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej;
 2. upamiętnienie 25 lat działalności Polski w strukturach NATO oraz upowszechnienie wiedzy i doświadczeń w tym obszarze;
 3. zacieśnienie współpracy międzynarodowej w ramach partnerstwa z państwami członkowskimi NATO;
 4. poznanie procedur wzywania pomocy;
 5. nabycie podstawowych umiejętności z zakresu pierwszej pomocy – ratowania życia;
 6. budowanie świadomości o zagrożeniach w cyberprzestrzeni i płynących z dezinformacji;
 7. nabycie podstawowych umiejętności niezbędnych w przypadku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego;
 8. przekazanie wiedzy niezbędnej w przypadku zaistnienia działań wojennych.

Odbiorcami zadań konkursowych są:

 1. uczniowie szkół podstawowych;
 2. uczniowie szkół ponadpodstawowych;
 3. członkowie organizacji proobronnych (w myśl ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny należy przez to rozumieć organizację pozarządową, z którą Minister Obrony Narodowej zawarł partnerską umowę proobronną);
 4. członkowie organizacji pozarządowych działających na rzecz obronności.

Zadania konkursowe powinny polegać w szczególności na: 

 1. organizacji szkoleń/warsztatów m. in. w zakresie:
  1. bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni,
  2. bezpieczeństwo informacyjne,
  3. bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej,
  4. postępowanie w sytuacjach kryzysowych oraz zagrożenia zdrowia i życia,
  5. postępowanie w sytuacjach ogłoszenia alarmu (procedura, ewakuacja),
  6. ochrona ludności w czasie konfliktu zbrojnego;
 2. organizacji kursów praktycznych m. in. w zakresie:
  1. działania w przypadku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego,
  2. udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej w praktyce,
  3. podstawowych umiejętności na współczesnym polu walki w tym: pokonywania terenu i przeszkód terenowych, poruszania się w terenie otwartym i zurbanizowanym, bezpiecznego posługiwania się bronią palną, terenoznawstwa i topografii wojskowej, użycia indywidualnych środków ochrony przed skażeniami;
 3. w przypadku realizacji zadań publicznych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, tematyka szkolenia powinna zawierać m. in. takie elementy jak:
  1. terenoznawstwo,
  2. szkolenie medyczne, 
  3. cyberbezpieczeństwo, 
  4. obrona cywilna,
  5. alarmowanie w przypadku wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego,
  6. przedstawienie informacji na temat 25 lat członkostwa Polski w NATO,

z podziałem na zajęcia teoretyczne i praktyczne. Dopuszczalna jest modyfikacja zakresu tematycznego szkolenia pod względem wieku odbiorców zadania, rozróżniając uczniów szkół podstawowych klas 1-3, klas 4-8 oraz szkół ponadpodstawowych;

 1. przygotowaniu oraz przeprowadzeniu przedsięwzięć szkoleniowych i metodycznych w zakresie działań obrony cywilnej oraz działalności proobronnej w państwach NATO.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia w konkursie oferty realizacji zadania publicznego są:

 1. organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy m.in. stowarzyszenia, fundacje, z wyjątkiem fundacji utworzonych przez partie polityczne, oddziały stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze;
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 4. spółdzielnie socjalne;
 5. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2023 r. poz. 2048), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Oferent ubiegający się o realizację zadania powinien:

 1. dysponować wykwalifikowaną kadrą oraz posiadać doświadczenie w organizacji przedsięwzięć podobnego rodzaju, zwłaszcza w przypadku organizacji szkoleń strzeleckich,
 2. prowadzić działalność statutową w zakresie określonym w pkt  1 i/lub 4 ogłoszenia o konkursie,
 3. przedstawić w ofercie szczegółowy zakres szkolenia (program szkolenia), o którym mowa w rozdziale III pkt. 6 Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert nr ew. 03/2024/WD/DEKiD.

W ramach niniejszego konkursu uprawniony podmiot może złożyć oferty na realizację maksymalnie dwóch zadań publicznych – każda oferta stanowi osobne zadanie.

Zadanie należy zrealizować w terminie od 24 czerwca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.;

Na realizację zadań zaplanowano kwotę w wysokości do 1 500 000,00 zł. Maksymalna kwota dofinansowania jednego zadania publicznego wynosi do 50 000,00 zł.  Oferent jest zobowiązany zapewnić wkład finansowy (środki finansowe inne niż dotacja), w wysokości minimum 10% planowanej kwoty dotacji, a także wkład własny niefinansowy (osobowy i/lub rzeczowy) w wysokości minimum 10% planowanej kwoty dotacji.

Oferty należy składać do 25 kwietnia 2024 r. do godz. 15.30.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-32024wddekid 

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2024-04-03
Data aktualizacji: 2024-04-03
Powrót

Zobacz także

Znajdź