Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Dofinansowanie na kształcenie osób dorosłych w zakresie kompetencji podstawowych

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie jako Instytucji Pośredniczącej, ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 6, Działania 6.15 Kształcenie osób dorosłych poza systemem popytowym, typ projektu B: kształcenie osób dorosłych w zakresie kompetencji podstawowych (wdrażanie Upskilling pathways) (nabór nr FEMP.06.15-IP.02-040/24).

W ramach Działania 6.15 Typu B zaplanowano interwencje dotyczące realizacji wsparcia dla osób dorosłych na obszarze województwa małopolskiego (lub jego części): 

 1. w podnoszeniu umiejętności podstawowych tj. rozumienia i przetwarzania informacji, rozumowania matematycznego oraz kompetencji cyfrowych 
 2. w osiągnięciu szerszego zestawu umiejętności, wiedzy i kompetencji, odpowiednich dla rynku pracy i aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie, w oparciu o zalecenie 2006/962/WE w sprawie kluczowych kompetencji w procesie uczenia się przez całe życie, poprzez postępy w kierunku kwalifikacji na poziomie 3 lub 4 Europejskiej Ramy Kwalifikacji. 

Obowiązkowo w projekcie dla każdego uczestnika realizowane musi być wsparcie z zakresu podnoszenia umiejętności podstawowych określonych w pkt 1.

Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do osób dorosłych (bez względu na wykształcenie oraz status zatrudnienia), którzy spełniają łącznie warunki: 

 • są w szczególności w wieku 24 lat i więcej; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się do udziału osoby dorosłe poniżej 24 roku życia, które są w szczególnie niekorzystnej sytuacji;
 • mieszkają w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i/lub pracują na obszarze województwa małopolskiego; 
 • posiadają niskie umiejętności podstawowe (w zakresie rozumienia i przetwarzania informacji, rozumowania matematycznego oraz kompetencji cyfrowych);
 • zgłaszają z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełnienia umiejętności, kompetencji; 
 • nie uczą się w trybie edukacji formalnej; 
 • należą do grupy priorytetowej, w szczególności zagrożonej posiadaniem niskiego poziomu umiejętności podstawowych.

Grupa priorytetowa jest wyznaczana w projekcie przez Wnioskodawcę na podstawie diagnozy zawartej we wniosku o dofinansowanie.

Minimalna liczba osób wspartych w ramach projektu wynosi 50.

Okres realizacji projektu to maksymalnie 18 miesięcy.

O dofinansowanie projektu w ramach konkursu mogą ubiegać się:

 • administracja publiczna;
 • instytucje nauki i edukacji;
 • instytucje ochrony zdrowia;
 • instytucje wspierające biznes;
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe;
 • partnerzy społeczni;
 • przedsiębiorstwa;
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne;
 • służby publiczne.

Powyższy katalog dotyczy zarówno Wnioskodawcy, jak i Partnera/ów.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 12 102 163,29 PLN, w tym 10 828 250 PLN ze środków EFS+ i 1 273 913,29 PLN ze środków Budżetu Państwa. Maksymalna wartość projektu to 800 000,00 PLN. Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi (środki UE + współfinansowanie ze środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 95%. Minimalny wkład własny Wnioskodawcy w projekcie to 5% wydatków kwalifikowalnych. 

Termin składania wniosków upływa 2 sierpnia 2024 r. o godz. 15:00.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć pod adresem: https://www.fundusze.malopolska.pl/nabory/8607-615-ksztalcenie-osob-doroslych-poza-systemem-popytowym-typ-projektu-b-ksztalcenie-osob 

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2024-06-24
Data aktualizacji: 2024-06-24
Powrót

Zobacz także

Znajdź