Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Pożyczki na zieloną transformację

Bank Gospodarstwa Krajowego zaprasza do składania wniosków na pożyczki na zieloną transformację w ramach Krajowego Planu Odbudowy, B3.4.1 Inwestycje na rzecz zielonej transformacji miast.

Pożyczka może być przeznaczona na sfinansowanie projektu przyczyniającego się do redukcji negatywnego oddziaływania ludzi na środowisko przyrodnicze oraz prowadzącego do neutralności klimatycznej, w szczególności w takim zakresie jak:

 • rozwój inwestycji zwiększających wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii jako źródła energii w mieście,
 • wdrażanie energooszczędnych technologii oświetlenia dróg, budynków użyteczności publicznej i przestrzeni publicznych,
 • wykorzystanie rozwiązań proekologicznych, w tym dotyczących zwiększania efektywności energetycznej oraz zastosowania OZE w budynkach użyteczności publicznej, budynkach innych niż mieszkalne i przestrzeni otwartych,
 • tworzenie bezpiecznej i zielonej infrastruktury w wielofunkcyjnych, otwartych przestrzeniach publicznych, gdzie priorytetem będą działania i inwestycje przyczyniające się do zrównoważonej odnowy miast i podwyższenia standardów jakości środowiska na podstawie kompleksowej koncepcji zagospodarowania przestrzeni,
 • rozwój energetyki rozproszonej i obywatelskiej, w tym klastrów energii i spółdzielni energetycznych wraz z lokalnymi magazynami energii,
 • rozwój systemów gospodarowania wodami, monitoringu powietrza, zarządzania procesem zazieleniania miast i technologii typu smart city oraz monitoring zużycia paliw, energii elektrycznej i cieplnej, gospodarki odpadami na poziomie miasta lub w budynkach mieszkalnych czy budynkach użyteczności publicznej,
 • rozwój infrastruktury transportu zeroemisyjnego (pieszego, rowerowego) zintegrowanego z zeroemisyjnym transportem zbiorowym, optymalizacja pracy przewozowej miejskiego transportu publicznego, w tym aplikacje rozwiązań ICT oraz usług elektronicznych,
 • zwiększenie terenów zieleni w miastach i powierzchni biologicznie czynnej (w tym tworzenie farm i upraw miejskich), ochrony tych już istniejących oraz rozbudowa i doposażenie terenów zieleni w infrastrukturę techniczną zachęcającą do korzystania z nich,
 • tworzenie centrów edukacji i szkoleń w zakresie zielonej transformacji z wykorzystaniem zaawansowanych technologii.

Projekty finansowane z pożyczki muszą:

 • wynikać z lokalnych i regionalnych dokumentów strategicznych lub dokumentów uznanych za równoważne,
 • być zgodne z Zasadą Do No Significant Harm (DNSH),
 • być realizowane w całości na terenie miasta lub miejskiego obszaru funkcjonalnego (MOF),
 • być zgodne z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska,
 • uwzględniać aspekty dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami.

Dodatkowo celem lub skutkiem projektu nie może być zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej, zasklepianie gleby oraz wycinka drzew (z wyjątkami) czy nieuzasadnione wyburzanie obiektów.
Pełny zakres projektów można znaleźć w dokumentach na stronie naboru.

Z pożyczki mogą skorzystać:

 • jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa),
 • porozumienia międzygminne, stowarzyszenia gmin, powiatów oraz gmin i powiatów,
 • związki komunalne,
 • wspólnoty energetyczne (klastry energii, spółdzielnie energetyczne),
 • wspólnoty mieszkaniowe (WM),
 • spółdzielnie mieszkaniowe (SM),
 • Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS),
 • Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe (SIM),
 • jednostki naukowo-badawcze,
 • instytucje kultury,
 • szkoły wyższe,
 • podmioty spoza administracji publicznej (m.in. organizacje społeczne, pozarządowe, gospodarcze),
 • państwowe osoby prawne, w tym jednostki od nich zależne,
 • podmioty z udziałem jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, w tym spółki komunalne,
 • spółki Skarbu Państwa,
 • przedsiębiorcy prywatni realizujący inwestycję na podstawie umowy partnerstwa publiczno-prywatnego z mechanizmem wynagradzania opartym na opłacie za dostępność (z zastrzeżeniem stosownej redukcji opłaty za dostępność po umorzeniu).

W przypadku projektów, które są zlokalizowane na terenie MOF, ale poza terenami miast, dopuszczalne jest ich finansowanie, wyłącznie jeżeli projekt jest realizowany na terenie MOF oraz jest realizowany przez podmiot działający terenie MOF.

Kwota pożyczki wynosi od 2 000 000 zł do 500 000 000 zł. Pożyczka jest oprocentowana nawet 0% wraz z umorzeniem 5% kwoty jej kapitału. Okres spłaty wynosi do 20 lat. Możliwe jest sfinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych projektu.

Nabór wniosków ma charakter otwarty i ciągły. Ostateczny możliwy termin dla:

 • zawarcia Umowy pożyczki – 31 sierpnia 2026 r.
 • wypłaty środków z pożyczki – 31 grudnia 2027 r.
 • zakończenie realizacji Projektu – 31 grudnia 2030 r.

Pytania dotyczące naboru wniosków oraz zasad ubiegania się o pożyczkę można kierować na adres: Bank Gospodarstwa Krajowego, Departament Programów Europejskich, ul. Chmielna 73, budynek Varso 2, 00-801 Warszawa; e-mail: ztm.kpo@bgk.pl tel.: 22 475 88 88.

Na stronie https://www.bgk.pl/krajowy-plan-odbudowy/pozyczka-wspierajaca-zielona-transformacje-miast/#c39771 dostępne jest nagranie z webinaru nt. "Pożyczki wspierającej zieloną transformację miast" finansowanej z Krajowego Planu Odbudowy.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://www.bgk.pl/krajowy-plan-odbudowy/pozyczka-wspierajaca-zielona-transformacje-miast/#c33424 

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2024-07-10
Data aktualizacji: 2024-07-10
Powrót

Zobacz także

Znajdź