Komunikat archiwalny

Ministerstwo Rozwoju ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Ministerstwo Rozwoju ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego na podnoszenie kompetencji kadr planowania przestrzennego w zakresie analizy, przetwarzania i prezentacji danych przestrzennych

Ministerstwo Rozwoju ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Fot. Organizacje Pozarządowe

W ramach konkursu (nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-006/17) zostaną wyłonione dwa projekty: jeden dotyczący szkoleń ramowych oraz jeden dotyczący szkoleń specjalistycznych, chyba że dwa projekty dotyczące realizacji jednego typu szkoleń uzyskają taką samą najwyższą liczbę punktów. Wówczas dofinansowanie otrzymają obydwa projekty. Projekty powinny zakładać:

 • przeprowadzenie szkoleń ramowych z zakresu analizy, przetwarzania i prezentacji danych przestrzennych dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz pracowników służby geodezyjnej i kartograficznej ( Maksymalna wartość projektu wynosi 4 000 000 PLN).

albo

 • przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych z zakresu analizy, przetwarzania i prezentacji danych przestrzennych dla pracowników służby geodezyjnej i kartograficznej oraz pracowników jednostek samorządu terytorialnego( Maksymalna wartość projektu wynosi 1 800 000 PLN).

Beneficjent będzie zobowiązany do przeprowadzenia szkoleń przy wykorzystaniu programu szkoleń oraz szczegółowego konspektu zajęć, które stanowią załącznik nr 12 do regulaminu konkursu oraz materiałów szkoleniowych, które zostaną dostarczone wyłonionym w ramach konkursu Wnioskodawcom przed podpisaniem umowy.

Szkoleniami powinni zostać objęci pracownicy jednostek samorządu terytorialnego oraz pracownicy służby geodezyjnej i kartograficznej z każdego województwa.

Przedmiotem szkoleń będzie zastosowanie technologii informacyjnych niezbędnych do wdrażania i prowadzenia infrastruktury informacji przestrzennej w jednostkach administracji publicznej, oraz w zakresie użytkowania komponentów infrastruktury informacji przestrzennej i współdziałania organów administracji zaangażowanych w procesy planowania przestrzennego, inwestycji i budownictwa. Szkolenia będą uwzględniały powyższą tematykę w kontekście:

 • użytkowania danych przestrzennych (szkolenie ramowe)
  oraz
 • tworzenia i użytkowania danych przestrzennych (szkolenie specjalistyczne).

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 13 listopada 2017 r.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • organizacje pozarządowe
 • partnerzy społeczni, zgodnie z definicją przyjętą w PO WER
 • przedsiębiorcy
 • szkoły wyższe
 • jednostki naukowe
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
 • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego
 • urzędy administracji geodezyjno-kartograficznej
 • urzędy wojewódzkie

Projekt może być realizowany samodzielnie przez jednego wnioskodawcę lub w partnerstwie, przy czym wnioskodawca może złożyć w odpowiedzi na konkurs nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie projektu dotyczącego realizacji szkoleń ramowych i nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie projektu dotyczącego realizacji szkoleń specjalistycznych.

Poziom dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej i środków budżetu państwa wynosi 100%.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/219-usprawnienie-procesow-inwestycyjno-budowlanych-i-planowania-przestrzennego-6/

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy