Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Konkurs ofert Partnerstwo dla wolontariatu

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza do składania wniosków w ramach otwartego konkursu ofert „Partnerstwo dla wolontariatu”, edycja 2024.

Program będzie wdrażał rozwiązania gwarantujące długofalowe wsparcie rozwoju wolontariatu w Polsce. Wsparciem w ramach Konkursu będą mogły zostać objęte działania organizacji (Beneficjentów), które wykażą odpowiedni potencjał, doświadczenie oraz zdecydują się pełnić rolę Partnera Programu i współpracować z IZ przy realizacji zadań Programu. Rolą Partnerów będzie stwarzanie warunków do działań wolontariackich, promowanie wolontariatu, zachęcanie do systematycznego angażowania się obywateli w wolontariat poprzez współpracę partnerską podmiotów z różnych sektorów.

Wnioskodawcy składając ofertę, wskazują tylko jeden z poniższych Priorytetów, w ramach którego realizować będą działania:

 • Priorytet 1 – wybór Partnerów Regionalnych, deklarujących realizację działań wskazaniach przez IZ, oraz autorskich projektów obejmujących działania inne niż wskazane przez IZ, sprzyjających rozwojowi wolontariatu systematycznego na poziomie województwa wskazanego przez Wnioskodawcę. 
 • Priorytet 2 – wybór Partnerów Lokalnych, deklarujących realizację działań wskazaniach przez IZ, oraz autorskich projektów obejmujących działania inne niż wskazane przez IZ, sprzyjających rozwojowi wolontariatu systematycznego na terenie jednego lub więcej powiatów wskazanych przez Wnioskodawcę.

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert w konkursie w 2024 roku są: 

 • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPiW; 
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; 
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; 
 • spółdzielnie socjalne; 
 • koła gospodyń wiejskich; 
 • ochotnicze straże pożarne; 
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1599), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

W ramach Priorytetu 1 w konkursie udział może wziąć podmiot, który deklaruje pełnienie roli Regionalnego Partnera Programu, realizację działań wskazanych przez IZ oraz autorskich projektów sprzyjających rozwojowi wolontariatu systematycznego, obejmujących działania inne niż wymagane przez IZ, jedynie na poziomie województwa wskazanego przez Wnioskodawcę. Wnioskodawcy ubiegający się o dotację w Priorytecie 1: 

 • posiadają zarejestrowaną siedzibę i biuro w województwie, gdzie planują prowadzić działania; 
 • prowadzą na jego terenie działania statutowe w obszarze promocji i organizacji wolontariatu, 
 • przedstawią we wniosku minimum trzyletnie doświadczenie potwierdzające prowadzenie ww. działań. 

W ramach Priorytetu 2 w konkursie udział może wziąć podmiot, który deklaruje pełnienie roli Lokalnego Partnera Programu, realizację działań wskazanych przez IZ oraz autorskich projektów sprzyjających rozwojowi wolontariatu systematycznego, obejmujących działania inne niż wymagane przez IZ, na poziomie powiatu/powiatów w wybranym województwie wskazanych przez Wnioskodawcę. Wnioskodawcy ubiegający się o dotację w Priorytecie 2: 

 • posiadają zarejestrowaną siedzibę na terenie województwa, gdzie planują prowadzić działania; 
 • prowadzą na jego terenie działania statutowe w obszarze promocji i organizacji wolontariatu 
 • przedstawią we wniosku minimum dwuletnie doświadczenie potwierdzające prowadzenie ww. działań. Realizowane przez Wnioskodawcę działania muszą być adresowane do odbiorców przewidzianych w Programie.

Alokacja na lata 2024-2026 wynosi 10 073 120 zł, zgodnie z podziałem:

 • priorytet 1: 5 705 120 zł (2 179 040 zł na 2024 r., 1 763 040 zł na 2025 r., 1 763 040 zł na 2026 r.) – w podziale na 16 beneficjentów. Maksymalna kwota dotacji wynosi 356 570,00 zł w tym: 
  • w roku 2024 – 136 190,00 zł (kwota ta uwzględnia dodatkowe 26 000,00 zł na działania 3.4 i 3.5) 
  • w roku 2025 – 110 190,00 zł, 
  • w roku 2026 – 110 190,00 zł
 • priorytet 2: 4 368 000 zł (1 456 000 zł na 2024 r., 1 456 000 zł na 2025 r., 1 456 000 zł na 2026 r.) – w ramach konkursu w Priorytecie 2 można ubiegać się o dotację w max. wysokości do 156 000,00 zł.

Wkład własny nie jest wymagany.

Wnioski można składać do 21 maja 2024 r. do godz. 14:00.

Dodatkowe informacje na temat konkursu będzie można uzyskać w terminach naboru ofert pod numerem telefonu 885 221 530 w godz. 10:00 – 14:00 od poniedziałku do piątku lub pod adresem poczty elektronicznej: korpussolidarnosci@niw.gov.pl

Organizator konkursu zaprasza do udziału w webinariach informacyjnych pt. Jak przygotować wniosek w konkursie „Partnerstwo dla Wolontariatu”. Webinaria odbędą:

 • 8 maja br. w godz. godz. 10:00 – 12:00

Link rejestracyjny:

https://niwcrso.clickmeeting.com/jak-przygotowac-wniosek-w-konkursie-partnerstwo-dla-wolontariatu-/register

 • 13 maja br. w godz. 13:00 – 15:00

Link rejestracyjny:

https://niwcrso.clickmeeting.com/jak-przygotowac-wniosek-w-konkursie-partnerstwo-dla-wolontariatu-webinarium-2

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć pod adresem: https://niw.gov.pl/rozpoczecie-naboru-w-otwartym-konkursie-ofert-partnerstwo-dla-wolontariatu-edycja-2024/

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2024-04-30
Data aktualizacji: 2024-04-30
Powrót

Zobacz także

Znajdź