Program RITA – Przemiany w Regionie – Konkurs Grantowy 2018

Celem programu jest wsparcie demokratycznych i systemowych przemian w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem w tym zakresie, oraz udział w kształtowaniu nowych liderów i elit zdolnych do działania na rzecz demokracji, gospodarki rynkowej oraz społeczeństwa obywatelskiego.

Program RITA – Przemiany w Regionie – Konkurs Grantowy 2018
Fot. Pixabay

Program RITA jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Celem programu jest wsparcie demokratycznych i systemowych przemian w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem w tym zakresie, oraz udział w kształtowaniu nowych liderów i elit zdolnych do działania na rzecz demokracji, gospodarki rynkowej oraz społeczeństwa obywatelskiego.

Polskie organizacje pozarządowe, wraz z partnerami z krajów objętych programem mogą składać wnioski na projekty partnerskie w jednej z dwóch edycji przewidzianych na 2018 rok:

 • edycja wiosenna – Nabór jest już otwarty. Termin składania wniosków upływa 15 marca 2018 r.
 • edycja jesienna – Nabór zostanie otwarty pod koniec wakacji. Termin składania wniosków upływa 15 października 2018 r.

Kraje objęte programem to: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Ukraina, Tadżykistan. Dofinansowanie ze środków programu może dotyczyć wyłącznie współpracy z podmiotami i osobami z w/w krajów.

Projekty powinny przyczyniać się do przemian demokratycznych i systemowych w krajach objętych programem i poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem transformacji dotyczyć następujących sfer:

 • problemy społeczne, socjalne,
 • edukacja i wychowanie,
 • rozwój przedsiębiorczości,
 • dziedzictwo kulturowe,
 • rozwój i wsparcie trzeciego sektora,
 • rozwój i wsparcie samorządu lokalnego,
 • rozwój niezależnych i nowoczesnych mediów.

Projekty mogą mieć charakter zarówno lokalny jak i/lub systemowy (tj. w makroskali).

Jeden podmiot może złożyć maksymalnie 2 wnioski w konkursie.

W każdej edycji konkursu zostanie rozdysponowana kwota około 670 000 PLN. Maksymalna kwota jednej dotacji wynosi 60 000 PLN. Wymagany jest wkład własny (finansowy, rzeczowy lub osobowy) stanowiący minimum 15% wartości projektu.

Do konkursu mogą przystąpić, zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe:

 • stowarzyszenia, działające na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach;
 • fundacje, działające na podstawie ustawy o fundacjach;
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele i działalność obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

W każdym wniosku składanym w otwartym konkursie grantowym obowiązkowy jest udział co najmniej jednego partnera z krajów objętych programem.

Partnerami mogą być organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, szkoły, uczelnie i wszelkie inne podmioty posiadające osobowość prawną. W wyjątkowych przypadkach (w szczególności dot. to państw nierespektujących wolności stowarzyszeń) partnerem może być grupa nieformalna. Współpraca z partnerem powinna obejmować planowanie, administrowanie projektem, ewaluację oraz aktywne współdziałanie w realizacji projektu.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://programrita.org/nabory/wiosna-2018/ 

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy