Komunikat archiwalny

Nabór Komisji Europejskiej w ramach Programu Horyzont 20202

Komisja Europejska otworzyła nabór wniosków w ramach Programu Horyzont 2020, pt.: Market Uptake Support (LC-SC3-RES-28-2018-2019-2020).

Nabór Komisji Europejskiej w ramach Programu Horyzont 20202
Fot. Pixabay

W ramach konkursu oczekuje się projektów przedstawiających łatwe do wdrożenia rozwiązania, mające na celu przezwyciężenie barier w szeroko stosowanym wprowadzaniu rozwiązań w zakresie energii odnawialnej. W szczególności projekt powinien dotyczyć jednego lub więcej z następujących problemów:

 • Zalecenia dotyczące rozwiązań w zakresie energii odnawialnej tj.: harmonizacja przepisów, metod oceny cyklu życia, metodologii oddziaływania na środowisko.
 • Opracowanie dodatkowych funkcji dla odnawialnych źródeł energii (OZE) zgodnych z wymaganiami rynku energii elektrycznej, pozwalających na lepsze dostosowanie do rynku, tj.: rozwój możliwości dostarczania dodatkowych usług do sieci, takich jak: moc szczytowa i aktywna rola w bilansowaniu / rynek rezerwowy.
 • Wsparcie wymiany najlepszych praktyk między finansującymi organami publicznymi w celu transgranicznego uczestnictwa w systemach wsparcia energii elektrycznej z OZE, zwiększające wykorzystanie "mechanizmów współpracy OZE" przewidzianych w prawodawstwie.
 • Opracowanie systemów ubezpieczeń dostępnych dla deweloperów w Europie i na całym świecie w celu ograniczenia ryzyka, na przykład podczas wierceń geotermalnych i instalacji morskich.
 • Opracowanie innowacyjnych mechanizmów finansowania, systemów i metod wymiany dobrych praktyk w celu opłacalnego wspierania wykorzystania źródeł odnawialnych, np. poprzez wykorzystanie instrumentu zamówień publicznych w innowacyjnych rozwiązaniach lub inteligentnie zaprojektowanych przetargów.
 • Opracowanie narzędzi wsparcia w celu ułatwienia dostępu do rynków eksportowych, zwłaszcza w przypadku technologii, w których potencjał rynku eksportowego jest znacznie wyższy niż rynku wewnętrznego, np. dla energii wodnej.
 • Opracowanie narzędzi (metod i modeli) do oceny oddziaływania projektów z zakresu energii odnawialnej na środowisko.
 • Opracowanie narzędzi lub usług wykorzystujących globalne dane z obserwacji Ziemi (np. dostępnych w ramach Programu Obserwacji Ziemi COPERNICUS) w celu wspierania rozwoju i wdrażania odnawialnych źródeł energii.
 • Określenie warunków i możliwości modernizacji istniejących instalacji energetycznych i przemysłowych (biopaliwa pierwszej generacji, celuloza i papier, rafinerie paliw kopalnych, energia spalania paliw kopalnych oraz konstrukcji łączonych elektrociepłowni i elektrowni („CHP”), do całkowitej lub częściowej integracji bioenergii z konkretnymi propozycjami takiego doposażenia dla różnych przypadków bioetanolu, biodiesla, bionafty, pośrednich nośników bioenergii i innych zaawansowanych biopaliw i paliw odnawialnych oraz wytwarzania ciepła i energii na bazie biomasy, na podstawie oceny redukcji nakładów inwestycyjnych (CAPEX) i korzyści rynkowych.
 • Opracowanie strategii optymalizacji kosztów, efektywności energetycznej i metody LCA (Life Cycle Assessment - Ocena Cyklu Życia) dla bioenergii i zrównoważonych paliw odnawialnych w ulepszonych instalacjach energetycznych i przemysłowych.
 • Rozwój opłacalnej logistyki, strategii mobilizacji surowców i centrów handlu dla pośrednich nośników energii.

W przypadku wszystkich działań konsorcja muszą angażować odpowiednie zainteresowane strony i podmioty, które zobowiążą się do podjęcia wdrażania wyników.

Na konkurs przeznaczono środki w wysokości 15 mln EUR. Komisja oczekuje wniosków wymagających wkładu UE na poziomie od 1 do 3 mln EUR. Dofinansowanie UE wynosi 100% kosztów kwalifikowanych.

Wnioskodawcami mogą być podmioty prawne zarejestrowane w państwach członkowskich UE, w krajach i terytoriach zamorskich powiązanych z krajami członkowskimi UE oraz w krajach stowarzyszonych (wykaz krajów stowarzyszonych dla programu Horyzont 2020: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf).

W ramach typu akcji “Coordination and support action”, w której został ogłoszony konkurs wniosek może być złożony przez jeden podmiot prawny zarejestrowany w kraju członkowskim UE lub kraju stowarzyszonym.

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 11 grudnia 2018 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-res-28-2018-2019-2020.html

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy