Konkurs w ramach PO WER 2.14

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/20 pn. „Przygotowanie i udostępnienie multimedialnych zasobów wspierających proces doradztwa edukacyjno-zawodowego – II edycja”.

Konkurs w ramach PO WER 2.14
Fot. Pixabay

Konkurs jest organizowany w ramach II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, Typ operacji: Przygotowanie i udostępnienie multimedialnych zasobów wspierających proces doradztwa dla wszystkich grup wiekowych (danych o zawodach i kwalifikacjach, filmów zawodoznawczych, statystyk dotyczących uczniów i absolwentów, narzędzi i materiałów wzbogacających warsztat pracy doradców zawodowych oraz zasobów możliwych do wykorzystania bezpośrednio przez uczniów, ich rodziców i innych dorosłych użytkowników systemu).

Projekty składane w odpowiedzi na konkurs powinny przyczyniać się do realizacji celów PO WER, w szczególności muszą wpisywać się w realizację celu szczegółowego Osi priorytetowej II: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług z zakresu całożyciowego doradztwa edukacyjno-zawodowego.

W ramach konkursu beneficjent zobowiązany jest przygotować informacje zawodoznawcze dla 137 zawodów szkolnictwa zawodowego[branżowego], których lista jest zawarta w regulaminie konkursu (załącznik nr 12) zgodnie z koncepcją informacji zawodoznawczej. Informacja zawodoznawcza dla poszczególnych zawodów będzie zawierać różne poziomy informacji, które będą dostosowane do potrzeb poszczególnych grup wiekowych odbiorców.

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się następujące podmioty:

 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
 • Ośrodek Rozwoju Edukacji (w tym dawny Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej włączony z dniem 1 lipca 2016 r. w strukturę organizacyjną Ośrodka Rozwoju Edukacji)
 • Instytut Badań Edukacyjnych
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
 • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego
 • organizacje pozarządowe lub związki organizacji pozarządowych
 • samorząd gospodarczy i zawodowy
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją w PO WER
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze
 • przedsiębiorcy lub pracodawcy
 • placówki doskonalenia nauczycieli
 • szkoły wyższe.

Wymagane jest posiadanie doświadczenia wskazanego w kryterium dostępu nr 1, zgodnie z którym beneficjentem projektu może być podmiot, który w ciągu ostatnich pięciu lat wytworzył co najmniej 50 materiałów/multimediów/narzędzi zawodoznawczych o charakterze edukacyjnym.
W przypadku realizacji projektów w partnerstwie wymóg doświadczenia uznaje się za spełniony w sytuacji, kiedy którykolwiek z podmiotów wchodzących w skład partnerstwa go spełnia. Niemniej jednak doświadczenia nie można łączyć, co oznacza, że w projekcie musi uczestniczyć co najmniej jeden podmiot, który spełnia kryterium w całości.
W ramach konkursu nie jest dopuszczalna realizacja projektów w partnerstwie ponadnarodowym.

Na dofinansowanie projektów w konkursie przeznaczono 13 700 000,00 zł. Maksymalna wartość projektu nie może przekraczać 13 700 000,00 zł. Poziom dofinansowania projektu w ramach konkursu (ze środków EFS i środków budżetu państwa) wynosi 100%. W ramach konkursu nie przewidziano możliwości wniesienia wkładu własnego beneficjenta.
W konkursie wybrany zostanie jeden, najwyżej oceniony projekt.

Okres realizacji projektów nie może przekraczać 14 miesięcy.

Niniejszy konkurs ma charakter otwarty, co oznacza, że nabór wniosków o dofinansowanie projektów jest prowadzony w sposób ciągły, od 31 stycznia 2020 r. do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie lub do zawieszenia/zamknięcia konkursu. Wnioski będą przyjmowane w ramach odrębnych rund. Liczba rund konkursowych uzależniona będzie m.in. od liczby złożonych wniosków o dofinansowanie oraz wykorzystania alokacji przeznaczonej na konkurs.
Nabór wniosków będzie prowadzony w następujących terminach:

 • I runda: od 31 stycznia 2020 r. do 2 marca 2020 r. do godz. 12.00.

W przypadku niewyczerpania alokacji, tj. gdy w ramach rundy nie wpłynął co najmniej jeden wniosek o dofinansowanie lub konkurs nie został rozstrzygnięty w ramach danej rundy z powodu negatywnej oceny wniosków o dofinansowanie, IOK ogłosi terminy kolejnych rund w aktualizacji regulaminu konkursu.

Pytania mogą być kierowane na adres poczty elektronicznej: konkurs.doradztwo@men.gov.pl lub telefonicznie pod nr: 22 34 74619.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są pod adresem: https://efs.men.gov.pl/nabory/konkurs-przygotowanie-i-udostepnienie-multimedialnych-zasobow-wspierajacych-proces-doradztwa-ii-edycja/

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: AGNIESZKA SIKORA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy