Komunikat archiwalny

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży ogłosiła konkurs wniosków na rok 2020

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży ogłosiła konkurs wniosków na rok 2020.

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży ogłosiła konkurs wniosków na rok 2020
Fot. pixabay

W ramach konkursu dofinansowane mogą zostać projekty wedle następujących formatów:

 • wymiana młodzieżowa - format, którego celem jest wymiana myśli, idei, zainteresowań, realizowane poprzez różnorodne, spójne i logiczne metody edukacji pozaformalnej. Projekt może być realizowany na terenie jednego z państw (należy wybrać Polskę lub Ukrainę) i w swoim założeniu nie zawiera rewizyty;
 • spotkania młodzieżowe - format, którego celem jest organizacja wybranego wydarzenia (festiwal, konferencja, warsztaty, koncert itp.). Projekt może być realizowany na terenie obu państw, w dwóch różnych terminach w okresie 1 maja - 31 października (terminy muszą być zgodne z zasadami szczegółowymi konkursu wniosków);
 • projekty informacyjno-promocyjne (projekty informacyjne, promujące i upowszechniające dobre praktyki, publikacje) - format, którego celem jest stworzenie produktu informacyjno-promocyjnego na temat współpracy Polski i Ukrainy. Projekt może być realizowany na terenie obu państw, w dwóch różnych terminach w okresie 1 maja - 31 października (terminy muszą być zgodne z zasadami szczegółowymi konkursu wniosków).

Wszystkie projekty dofinansowane w ramach PURWM powinny opierać się na corocznie określanych priorytetach. To one, wraz z celami ogólnymi PURWM, określają ramy projektów i nakreślają specyfikę tematów, uwzględniając edukacyjne, kulturowe i społeczne potrzeby polsko-ukraińskiej współpracy.

Priorytety PURWM na 2020 rok:

 • odkrywanie wspólnej przeszłości i dziedzictwa kulturowego;
 • nabywanie kompetencji niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym;
 • wzmacnianie współpracy i wymiana doświadczeń w zakresie edukacji technicznej i branżowej;
 • wspieranie aktywnych postaw obywatelskich wśród młodzieży, w tym promocja przedsiębiorczości i wolontariatu;
 • wzmacnianie dialogu międzykulturowego poprzez budowanie postaw otwartości i zrozumienia wśród młodych osób;
 • wzmacnianie inicjatyw młodzieży z terenów wiejskich i małych miast.

Należy wybrać jeden z priorytetów.

PURWM skierowany jest przede wszystkim do młodych ludzi i osób pracujących z młodzieżą – uczestników projektów oraz opiekunów młodzieżowych.

Wnioski mogą być składane przez zarejestrowane zgodnie z prawem Polski lub Ukrainy podmioty, których działalność skierowana jest do młodzieży. Mogą to być organizacje pozarządowe, instytucje oświatowe i publiczne oraz samorządy terytorialne. Wnioskodawcami nie mogą być podmioty komercyjne. Niniejsze przepisy stosuje się odpowiednio do organizacji partnerskich.
Podmioty zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają wnioski w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Podmioty zarejestrowane na terytorium Ukrainy składają wnioski w Ministerstwie Młodzieży i Sportu Ukrainy.

Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek w ramach konkursu.
Ta sama grupa organizacji/instytucji partnerskich może złożyć tylko jeden wniosek w ramach konkursu.

W projekcie muszą wziąć udział minimum dwa podmioty, po jednym z każdego kraju.

Niezależnie od miejsca realizacji projektu wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie dla wszystkich organizacji występujących w projekcie.

Projekty składane w ramach konkursu wniosków muszą zostać zrealizowane w okresie od 1 maja do 31 października 2020 roku.

Szczegółowe zasady wymian zostały opisane poniżej:

 • czas trwania wymian: 5-10 dni, z wyłączeniem podróży (w przypadku spotkań młodzieżowych i projektów promocyjno-informacyjnych projekt może być realizowany na terenie obu państw, w dwóch różnych terminach (dwa spotkania po 5 dni każde) w okresie 1 maja - 31 października);
 • wiek uczestników: 14-35 lat, osoby pracujące z młodzieżą niezależnie od wieku (opiekunowie/liderzy grup). Rada priorytetowo traktuje projekty, w których udział weźmie młodzież z mniejszymi szansami;
 • liczba uczestników: 10-40 osób, w tym liczba opiekunów zgodnie z prawem Polski/Ukrainy;
 • wizyta przygotowawcza: 2-3 dni robocze, maksymalnie 6 osób, po 3 z każdego kraju. Wizyta musi się odbyć najpóźniej 7 dni przed działaniem.

Projekty mogą być realizowane na terytoriach obu państw, niezależnie od miejsca złożenia wniosku w zależności od wybranej formy projektu:

 • wymiana młodzieżowa: Polska albo Ukraina (projekt goszczący albo wysyłający - 1 działanie);
 • spotkania młodzieżowe: Polska, Ukraina (możliwość organizacji 1 lub 2 spotkań, w przypadku 2 spotkań każde musi odbyć się w innym kraju i trwać 5 dni);
 • projekt informacyjno-promocyjny: Polska, Ukraina (możliwość organizacji 1 lub 2 spotkań, w przypadku 2 spotkań każde musi odbyć się w innym kraju i trwać 5 dni).

Proces finansowania projektów oparty jest na zasadzie jednostronnego finansowania. Oznacza to, że grupa koordynująca, niezależnie, czy jest grupą goszczącą, czy wysyłającą, aplikuje do swojej narodowej instytucji zarządzającej o środki finansowe na całość projektu, w tym także dla grupy partnerskiej. Więcej informacji w kwestii zasad finansowych można znaleźć pod adresem: http://www.wymianymlodziezy.frse.org.pl/node/627

Każdy wniosek musi zostać złożony do 21 lutego 2020 r. do godziny 23:59. Wyniki konkursu będą znane w kwietniu 2020 r.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są pod adresem: http://www.wymianymlodziezy.frse.org.pl/blog/konkurs-wnioskow-polsko-ukrainskiej-rady-wymiany-mlodziezy-2020-otwarty

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy