Konkurs ''Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2020''

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłosiło IX edycję konkursu na dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2020”.

Konkurs ''Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2020''
Fot. Pixabay

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych wniosków złożonych przez wnioskodawców, zapewniających realizację przedsięwzięć z zakresu polsko-rosyjskiej wymiany młodzieży lub studentów, w szczególności uwzględniających następujące zadania:

 1. rozwijanie kontaktów oraz współpracy pomiędzy podmiotami z Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej;
 2. budowanie dialogu międzykulturowego pomiędzy młodzieżą z Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej;
 3. budowanie więzi na bazie wspólnych zainteresowań w poszanowaniu odrębności narodowej i kulturowej;
 4. wzajemne przezwyciężanie barier, stereotypów i uprzedzeń;
 5. nauczanie o stosunkach polsko-rosyjskich, historii, kulturze i dziedzictwie obu narodów;
 6. utrzymanie trwałych kontaktów pomiędzy uczestnikami wymiany młodzieży.

Przedsięwzięcie powinno polegać na zorganizowaniu w 2020 r. dwóch wizyt:

 1. jednej wizyty uczniów lub studentów w liczbie od dziesięciu do dwudziestu z każdego kraju partnerskiego (nie wliczając opiekunów) na terytorium Federacji Rosyjskiej;
 2. jednej wizyty uczniów lub studentów w liczbie od dziesięciu do dwudziestu z każdego kraju partnerskiego (nie wliczając opiekunów) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczestnikami wizyt powinny być osoby w wieku od 13 do 26 lat:

 1. młodzież uczęszczająca do:
  1. klas VII i VIII szkoły podstawowej lub do szkoły ponadpodstawowej w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.), lub
  2. dotychczasowych gimnazjów lub dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych, lub klas dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych w szkołach ponadpodstawowych, prowadzonych na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287), lub
 2. studenci uczelni

– w Rzeczypospolitej Polskiej i ich odpowiedników w Federacji Rosyjskiej.

Czas trwania każdej z wizyt obejmuje okres od czterech do czternastu dni, nie wliczając w to czasu trwania podróży z Rzeczypospolitej Polskiej do Federacji Rosyjskiej lub z Federacji Rosyjskiej do Rzeczypospolitej Polskiej. Długość pobytu w każdym z krajów partnerskich powinna być zbliżona.

W czasie wizyt grupy młodzieży wspólnie realizują program przedsięwzięcia w każdym z krajów partnerskich, w którym przebywają.

Ustala się następujące ścieżki tematyczne przedsięwzięcia:

 1. „Przestać czytać książki to przestać myśleć”. Czego nas uczą polscy i rosyjscy literaccy nobliści;
 2. Nasza planeta, nasze miejsce, nasza odpowiedzialność. Jak młodzież w Polsce i Rosji może dbać o przyszłość Ziemi;
 3. „Granice mojego języka są granicą mojego świata” – Ludwig Wittgenstein. Jak uczyć języka obcego i co daje nam jego znajomość we współczesnym świecie;
 4. Gdzie brak słów, tam przemówi muzyka. Miejsce muzyki w naszym życiu;
 5. Czy własna przedsiębiorczość stanowi atrakcyjny wybór kariery dla młodzieży w Polsce i Rosji?

Przedsięwzięcie musi być zrealizowane nie później niż do 31 października 2020 r.

Konkurs skierowany jest w szczególności do polskich szkół, uczelni wyższych, fundacji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i samorządów terytorialnych, które mają partnera w Rosji.

Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek. Dwóch lub więcej wnioskodawców działających wspólnie może złożyć jeden wniosek (wniosek wspólny).

Wysokość dotacji Centrum nie może przekroczyć 80% budżetu projektu. Wkład własny wnioskodawcy wynosi co najmniej 20% budżetu przedsięwzięcia.

Nieprzekraczalny termin składania wniosków upływa w dniu 6 marca 2020 r.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są pod adresem: http://cprdip.pl/konkursy,wymiana_mlodziezy,zglos_sie.html

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: AGNIESZKA SIKORA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy