Komunikat archiwalny

Konkurs na prowadzenie telefonu zaufania

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego: „Prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży”.

Konkurs na prowadzenie telefonu zaufania
Fot. Pixabay

Zadanie obejmuje następujące działania:

  • prowadzenie 7 dni w tygodniu ogólnopolskiego, bezpłatnego telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży;
  • udzielanie pomocy osobom małoletnim poprzez zapewnienie możliwości wyrażania ich trosk, porozmawiania o sprawach bezpośrednio ich dotyczących, a zagrażających ich bezpieczeństwu;
  • rozwijanie współpracy z instytucjami profesjonalnie zaangażowanymi w udzielanie pomocy osobom małoletnim;
  • prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych na terenie Polski dotyczących funkcjonowania telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży;
  • rozwijanie współpracy z Policją w zakresie działań mających na celu udzielenie jak najszybszej pomocy dzieciom i młodzieży w sytuacjach zagrażających ich zdrowiu lub życiu.

Realizacja zadania powinna przyczyniać się do wsparcia dzieci i młodzieży w sytuacji zagrożenia ich zdrowia lub życia, a tym samym wzmocnienia ich poczucia bezpieczeństwa, a pośrednio również do przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szkole oraz w Internecie, jak również zmniejszenia liczby niepożądanych zachowań dzieci i młodzieży oraz członków ich rodzin, a także poszerzenia wiedzy osób korzystających z telefonu na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

O przyznanie dotacji mogą się ubiegać organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, posiadające doświadczenie dające gwarancję pomyślnej realizacji zadania publicznego.

Przedmiotowe zadanie ma zostać zrealizowane w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku od dnia podpisania umowy z podmiotem, który wygra otwarty konkurs ofert.

W konkursie może być wybrana więcej niż jedna oferta.

Na realizację ww. zadania przeznaczono środki w wysokości 130 000,00 zł.

Termin składania ofert upływa 7 lutego 2020 r.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/mswia/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-w-2020-roku-zadania-publicznego-pt-prowadzenie-telefonu-zaufania-dla-dzieci-i-mlodziezy

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: AGNIESZKA SIKORA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy