Komunikat archiwalny

I tura naboru do Inkubatora „Generator Dostępności”

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych oraz Województwo Wielkopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu ogłosili I turę naboru do Inkubatora „Generator Dostępności”.

I tura naboru do Inkubatora „Generator Dostępności”
Fot. pixabay.com

Projekt "Generator Dostępności" jest realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.1 Innowacje społeczne.

Misją Inkubatora jest zagwarantowanie innowatorom społecznym jak najlepszych warunków do tworzenia i testowania innowacji. Każda osoba prawna i fizyczna, którą cechuje motywacja do poszukiwania rozwiązań związanych z brakiem wystarczającej dostępności przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych może uzyskać kompleksowe wsparcie inkubatora w rozwoju swojego innowacyjnego pomysłu. Inkubator stworzy przestrzeń do eksperymentowania przy wsparciu ekspertów, doradców specjalistycznych i mentorów innowacji, nikt nie będzie wymagał gotowych recept.

Celem procesu inkubacji innowacyjnych rozwiązań będzie wsparcie innowatorów w wypracowaniu pomysłów, które będą nowatorskie, będą miały realny wpływ na poprawę dostępności do konkretnych usług i produktów dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych, które cechować będzie większa trafność i efektywność niż w przypadku dotąd stosowanych rozwiązań oraz które będą mogły być powielane w przyszłości przez kolejnych użytkowników.

Innowatorzy mogą liczyć na specjalistyczne wsparcie przez cały okres trwania projektu. Dla każdego innowatora przygotowana zostanie indywidualna ścieżka wsparcia, pozwalająca na zaprojektowanie działań projektowych skutecznie wspierających zarówno innowatora, jak i środowisko/społeczność, w której wdrażana będzie innowacja, zgodnie z zasadą empowermentu.

Inkubator, uwzględniając posiadane doświadczenia z inkubacji innowacji przewiduje dwie ścieżki wparcia innowatorów:

  1. gdy innowator/ka dobrze zna potrzebę i ma konkretny pomysł na rozwiązanie problemu związanego z dostępnością - ścieżka zwinne projektowanie – mentor innowacji (we współpracy z innowatorem) przygotowuje plan wsparcia innowatora uwzględniający kluczowe wsparcie ekspertów i doradców specjalistycznych,
  2. gdy innowator/ka nie do końca zna potrzebę i/lub nie ma konkretnego pomysłu na jej zabezpieczenie - we współpracy z mentorem innowacji dopracowuje swój pomysł z wykorzystaniem dostępnych narzędzi i możliwości, w tym np. kreatywne sesje grupowe, konsultacje z grupą docelową, wymiana doświadczeń z innymi innowatorami społecznymi, spotkanie z ekspertem, doradcą specjalistycznym. Przy wsparciu mentora innowator trafniej zdiagnozuje problem i rozpozna potrzeby odbiorców
    oraz użytkowników, dopracuje innowacyjne rozwiązanie.

Grantobiorcami mogą być podmioty pozarządowe i prywatne (w tym osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz grupy nieformalne składające się z min. 2 osób fizycznych) albo publiczne, inne niż beneficjent projektu grantowego, mające pomysł na innowacyjne narzędzie, metodę lub rozwiązanie wspierające osiągnięcie celów projektu grantowego.

Jeden zgłoszeniodawca w jednej turze naboru może złożyć maksymalnie cztery formularze zgłoszeniowe (karty innowacji). Zgłoszone pomysły muszą być odrębne, nietożsame, muszą występować między nimi wyraźne różnice. Zgłoszenia powielające już zgłoszone przez zgłoszeniodawcę pomysły będą odrzucane na etapie weryfikacji formalnej.

Całkowita pula środków finansowych przeznaczona na przyznanie w konkursie grantowym minimum 40 grantów wynosi 1 400 000 zł. Granty będą przyznawane w ramach pięciu tur naboru do Inkubatora (w I kwartale 2020 r., w II kwartale 2020 r., w IV kwartale 2020 r., w II kwartale 2021 r., w IV kwartale 2021 r.).

Maksymalna wysokość grantu wynosi 100 000 zł. Minimalna wysokość grantu wynosi 5 000 zł. Rekomendowaną średnią kwotą grantu jest 35 000 zł. Grantobiorca, aplikując o środki wyższe niż przewidywana średnia kwota grantu, musi odpowiednio uzasadnić potrzebę przeznaczenia wyższej puli na daną innowację.

Grantodawca nie może wymagać od grantobiorców wnoszenia wkładu własnego.

Formularz Karty Innowacji należy dostarczyć w wersji elektronicznej do 14 lutego 2020 r.do godziny 23:59.

Pytania dotyczące naboru można kierować do:

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: https://innowacje.spoldzielnie.org/2020/01/14/generator-dostepnosci-i-tura-naboru-zgloszen-ogloszenie-o-naborze/

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy