Komunikat archiwalny

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności”

Celem głównym Programu jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły, której własnym staraniem, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości nie są w stanie samodzielnie pokonać.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności”
Fot. Pixabay

Ważne jest, aby osoba z zaburzeniami psychicznymi była partnerem instytucji i organizacji, które działają na rzecz osób wymagających wsparcia. W związku z tym istotne jest wzmocnienie i poszerzenie ofert sieci oparcia społecznego w zakresie poprawy sytuacji życiowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin i opiekunów poprzez wsparcie samorządów gmin oraz podmiotów funkcjonujących w obszarze pomocy społecznej, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Model Programu jest nastawiony na podniesienie poziomu świadomości osób z zaburzeniami psychicznymi o tkwiących w nich możliwościach oraz przysługujących im prawach co, jak się zakłada, zwiększy pewność siebie oraz umocni ich pozycję, jak również pomoże w lepszym wykorzystaniu potencjalnych możliwości.

W ramach celu głównego wyznaczone są następujące moduły:

  • Moduł I wsparcie rodzin z osobą z zaburzeniami psychicznymi
  • Moduł II samopomoc
  • Moduł III umożliwianie osobom z zaburzeniami psychicznymi zdobywania kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia
  • Moduł IV integracja i innowacyjność.

Realizacja Programu powinna być oparta na włączeniu w sieci oparcia społecznego wszystkich podmiotów działających w obszarze pomocy i integracji społecznej na rzecz inicjowania przedsięwzięć mających na celu pokonywanie przez osoby z zaburzeniami psychicznymi barier uniemożliwiających im uczestniczenie w życiu społecznym.

Użyte w treści Programu pojęcie „zaburzenie psychiczne” należy definiować zgodnie z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych - ICD-10 oraz ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878).

Program jest narzędziem motywującym do wdrażania nowych metod pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, jak również promuje dobre praktyki w zakresie organizowania przez pomoc społeczną oparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zadanie publiczne realizowane będzie od 20 kwietnia do 31 grudnia 2020 r.

Oferty mogą składać jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 poz. 688 z późn. zm.) dalej zwanej „ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1-3 tej ustawy, prowadzące działalność na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.

Jeden podmiot może złożyć wyłącznie jedną ofertę konkursową.

W roku 2020 na realizację konkursu przeznaczono kwotę 3 000 000 zł. Projekt będzie mógł być dofinansowany w maksymalnej wysokości 100 000 zł i nie mniejszej niż 30 000 zł, przy czym kwota dotacji nie będzie mogła być wyższa niż 80% całkowitej kwoty niezbędnej dla zrealizowania projektu. Kwotę minimum 20% wkładu własnego powinny stanowić środki finansowe, którymi dysponuje podmiot uprawniony (oraz osobowy, o którym mowa w pkt. 5 ogłoszenia konkursowego).

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać listem poleconym do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do 11 lutego 2020 r. (liczy się data stempla pocztowego) lub złożyć w powyższym terminie osobiście.

Dodatkowych informacji na temat realizowanego postępowania konkursowego udziela Pani Aneta Kowalska tel. (22) 661 12 98.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/konkurs-od-zaleznosci-ku-samodzielnosci---edycja-2020

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy