Komunikat archiwalny

Konkurs ofert na prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i terapii dla rodzin w kryzysie

Zarząd Powiatu w Krakowie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej tj.: prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i terapii dla rodzin w kryzysie.

Konkurs ofert na prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i terapii dla rodzin w kryzysie
Fot. Pixabay

Realizacja zadania obejmuje w szczególności:

  1. poradnictwo psychologiczne, realizowane przez osoby z wykształceniem psychologicznym,
  2. poradnictwo rodzinne, realizowane przez osoby z wykształceniem wyższym, uprawniającym do świadczenia takiej usługi,
  3. terapię realizowaną przez co najmniej dwóch psychologów lub pedagogów w formie:

- indywidualnej rozumianej jako spotkanie osoby z wykwalifikowanym terapeutą ukierunkowane na pomoc w rozwiązaniu jego problemu, prowadzone zgodnie z zasadami terapii,

- rodzinnej rozumianej jako spotkanie rodziny z dwoma terapeutami, ukierunkowane na pomoc w rozwiązaniu problemu rodziny, prowadzone zgodnie z zasadami terapii,

- terapia winna być poprzedzona pełną, pisemną diagnozą rodziny lub osoby, w oparciu o metody diagnostyczne.

  1. poradnictwo i terapia będą prowadzone na terenie miasta Krakowa w lokalu oferenta oraz w budynku Starostwa Powiatowego w Skawinie ulica Kopernika 13,
  2. Powiat Krakowski użyczy nieodpłatnie oferentowi lokal w budynku Starostwa Powiatowego w Skawinie ulica Kopernika 13 na potrzeby realizacji zadania.

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są:

  • organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 t.j.),
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
  • spółdzielnie socjalne,
  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 t.j), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału miedzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

W/w podmioty są zobowiązane prowadzić działalność w zakresie pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej.

Na realizację zadania przeznaczono środki finansowe do wysokości 30 000 złotych.

Dofinasowanie nastąpi w trybie powierzenia realizacji zadań publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019, poz. 688 t.j) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2019, poz. 869 t.j.).

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie bądź przesłanie oferty w formie pisemnej do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie na adres: al. Słowackiego 20, pok.4, 30-037 Kraków  w terminie do 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie www.pcpr.powiat.krakow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2020/02/14/uchwala-nr-412020-zarzadu-powiatu-w-krakowie-z-dnia-13-lutego-2020r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-powiatu-krakowskiego-w-zakresie-pomocy-spoleczne/

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy