Konkurs MSZ „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą 2020 – infrastruktura polonijna”

Celem konkursu jest wyłonienie wykonawców i realizacja projektów infrastruktury polonijnej o znaczeniu strategicznym dla Państwa Polskiego/ Rządu RP/ w obszarze współpracy z Polonią i Polakami za granicą oraz wyłonienie innych projektów infrastruktury polonijnej. 

Konkurs MSZ „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą 2020 – infrastruktura polonijna”
Fot. Pixabay

Celem Konkursu jest wyłonienie wykonawców i realizacja projektów infrastruktury polonijnej o znaczeniu strategicznym dla Państwa Polskiego/ Rządu RP/ w obszarze współpracy z Polonią i Polakami za granicą oraz wyłonienie innych projektów infrastruktury polonijnej, których realizacja będzie odpowiadała założeniom, zasadom i priorytetom polskiego rządu w sferze współpracy z Polonią i Polakami za granicą, zgodnie z następującymi założeniami:

Obszar tematyczny:

1. Infrastruktura polonijna – projekty o znaczeniu strategicznym.

Przewidziane do realizacji zadania w ramach obszaru:

  • 1.1 Dobudowa stołówki szkolnej Państwowego Polskiego Gimnazjum w Rezekne, Łotwa
  • 1.2 Rozbudowa Domu Kultury Polskiej w Wilnie - modernizacja węzłów cieplnych oraz rozbudowa budynku z przeznaczeniem m.in. na studio telewizyjne, I etap, Litwa
  • 1.3 Prace remontowo-renowacyjne dachu kościoła pw. Miłosierdzia Bożego w Manchesterze, Wlk. Brytania.

2. Infrastruktura polonijna – inne

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty spełniające następujące kryteria:

  • służą zachowaniu i umacnianiu polskiej tożsamości oraz działaniom na rzecz ochrony miejsc pamięci narodowej za granicą
  • służą zainicjowaniu działalności lub podniesieniu jakości pracy Domów Polskich i instytucji polonijnych
  • służą podniesieniu jakości edukacji placówek oświatowych polskich/polonijnych
  • zawierają listę proponowanych działań ze wstępnymi kosztorysami
  • preferowane będą projekty realizowane w partnerstwie z podmiotami polonijnymi

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, spełniające wymogi określone w Regulaminie konkursu, tj. organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy zgodnie z pkt. 3.1 Regulaminu konkursu.

Zadanie należy zrealizować w terminie od dnia 15 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. 

Na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 11 860 000 zł. Udzielone dotacje będą miały formę wsparcia realizacji zadania publicznego. Podmioty ubiegające się o dofinansowanie projektu muszą przeznaczyć na jego realizację wkład własny o wartości nie niższej niż 5% całkowitych kosztów projektu.

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 5 czerwca 2020 r. o godz. 16.15.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/konkurs-wspolpraca-z-polonia-i-polakami-za-granica-2020--infrastruktura-polonijna

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy