Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych ogłosił konkurs „Wspieranie działań archiwalnych 2020”

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów na realizację zadania publicznego pn.: „Wspieranie działań archiwalnych 2020”, na które zostanie udzielona dotacja obejmująca działania związane z opracowaniem, udostępnianiem oraz zabezpieczaniem materiałów archiwalnych wchodzących w skład ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego.

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych ogłosił konkurs „Wspieranie działań archiwalnych 2020”
Fot. pixabay

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, podmioty wyznaniowe, stowarzyszenia JST, spółdzielnie socjalne oraz spółki o charakterze non-profit, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego (podmioty określone w art. 3 ust 2 i 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie).

W ramach konkursu każdy wnioskodawca może zgłosić maksymalnie 1 ofertę indywidualną oraz 1 ofertę we współpracy z partnerem/partnerami.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania publicznego wynosi 900 000 zł brutto.  Minimalna kwota dotacji to 3 tys. zł, maksymalna 100 tys. zł.

Każdy oferent musi zapewnić wkład własny w wysokości co najmniej 10% całkowitego kosztu projektu. Oferty są oceniane w pierwszej kolejności formalnie, a następnie, po przyznaniu pozytywnej oceny, następuje etap oceny merytorycznej.

Ostateczny termin składnia ofert upływa w dniu 29 maja 2020 r. o godz. 16.00.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej po adresem: https://archiwa.gov.pl/pl/aktualnosci/5168-konkurs-„wspieranie-działań-archiwalnych-2020”

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy