Dotacje rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Program RITA – Przemiany w regionie - ścieżka grantowa: współfinansowanie większych przedsięwzięć finansowanych z innych źródeł

Głównym założeniem ścieżki grantowej jest współfinansowanie realizacji wysokiej jakości projektów, które otrzymały dotację na realizację zasadniczej części planowanych działań z innych źródeł –publicznych, prywatnych, polskich lub zagranicznych. 

Program RITA jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Celem programu jest wsparcie demokratycznych i systemowych przemian w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem w tym zakresie, oraz udział w kształtowaniu nowych liderów i elit zdolnych do działania na rzecz demokracji, gospodarki rynkowej oraz społeczeństwa obywatelskiego.

Projekty powinny być zbieżne pod względem obszaru geograficznego i tematycznego z celami i zakresem działania programu RITA.

Współfinansowanie ze środków programu może dotyczyć wyłącznie współpracy z podmiotami i osobami z krajów objętych programem: tj.: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Rosji, Ukrainy, Uzbekistanu, Tadżykistanu. 

Działania skierowane do lub obejmujące podmioty z innych krajów mogą być elementem wnioskowanego projektu jedynie w przypadku, gdy ich koszty są pokrywane z innych źródeł niż dotacja programu RITA.

Współfinansowane projekty powinny przyczyniać się do przemian demokratycznych i systemowych w krajach objętych programem i poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem transformacji dotyczyć następujących sfer:

  • problemy społeczne, socjalne,
  • edukacja i wychowanie,
  • rozwój przedsiębiorczości,
  • dziedzictwo kulturowe,
  • rozwój i wsparcie trzeciego sektora,
  • rozwój i wsparcie samorządu lokalnego,
  • rozwój niezależnych i nowoczesnych mediów.

O dofinansowanie mogą ubiegać się zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe:

  • stowarzyszenia, działające na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach;
  • fundacje, działające na podstawie ustawy o fundacjach;
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele i działalność obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Nabór ma charakter ciągły do wyczerpania puli środków.

Wnioskować można tylko o współfinansowanie tych projektów, które otrzymały już podstawowe dofinansowanie z innego źródła. Na etapie wnioskowania o wkład własny do RITA niezbędna jest decyzja o dofinansowaniu, nie jest wymagana podpisana umowa dotacji z innym donorem ani fizyczne posiadanie środków na koncie.

Maksymalne dofinansowanie to 40 000 PLN. Dotacja z podstawowego źródła powinna stanowić minimum 50% budżetu projektu złożonego do podstawowego źródła finansowania. Dotacja wnioskowana w programie RITA nie może przekroczyć 30% budżetu projektu złożonego do podstawowego źródła finansowania.

Szczegółowe finansowanie można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://programrita.org/wklady-wlasne/

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2021-02-04
Data aktualizacji: 2021-02-04
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat