Dotacje rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert pn. Pakiet dla Rodziny

Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze „działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka”.

W ramach konkursu zlecane będą zadania o charakterze ponadlokalnym polegające na:

 1. podejmowaniu działań wspierających rodziny (w szczególności z obszarów wiejskich) w wypełnianiu ich funkcji, w szczególności poprzez: poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, rodzinne, prawne, mediacje, terapie rodzinne;
 2. podnoszeniu kompetencji wychowawczych rodziców poprzez w szczególności prowadzenie szkoleń / warsztatów w oparciu o program Szkoły dla rodziców;
 3. organizowaniu zajęć mających na celu rozwój zasobów własnych rodzin poprzez m.in. wymianę wspólnych doświadczeń (superwizje rodzinne / superwizje indywidualne / grupy wsparcia, coaching rodzicielski);
 4. podejmowaniu działań wzmacniających więzi rodzinne poprzez w szczególności propagowanie / organizowanie wspólnej aktywności sportowo-rekreacyjno-turystycznej;
 5. podejmowaniu działań wspomagających rozwój dzieci i młodzieży, w tym również z wykorzystaniem usług zdalnych oraz w formule mobilnych poradni;
 6. propagowaniu wiedzy, podnoszenie kompetencji w zakresie korzystania z narzędzi internetowych (platform komunikacyjnych, komunikatorów), cyfrowa asystentura w zakresie wsparcia rodziców i dzieci.

Podejmowane działania mają służyć, w szczególności:

 • podniesieniu dostępu do stałych, towarzyszących usług wsparcia małopolskich rodzin, w zakresie specjalistycznego poradnictwa, tj. m.in. psychologicznego, pedagogicznego, rodzinnego, prawnego, a także terapii i mediacji,
 • wsparciu małopolskich rodzin będących w różnej sytuacji życiowej w realizacji ich funkcji wychowawczych, opiekuńczych, socjalizacyjnych i emocjonalnych,
 • rozwojowi profilaktyki i diagnostyki problemów, zaburzeń rozwojowych i chorób dzieci i młodzieży,
 • upowszechnianiu systemowego podejścia do identyfikacji problemów występujących w rodzinie,
 • zwiększeniu aktywności sportowo-rekreacyjno-turystycznej rodzin,
 • poprawie umiejętności cyfrowych rodzin,

ze szczególnym uwzględnieniem odbiorców z obszarów wiejskich.

Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej ustawą, i przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą się ubiegać oferenci wymienieni w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy, oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem, celami i założeniami konkursu, tj. obejmują działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa lub upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Na realizację zadań wybranych w ramach konkursu przeznaczono środki finansowe do łącznej kwoty 900 000 zł, przy czym: w 2021 r. środki finansowe do łącznej kwoty 450 000 zł; w 2022 r. środki finansowe do łącznej kwoty 450 000 zł.

Oferent zobowiązany jest do wykazania się wkładem własnym w wysokości minimum 10% łącznej kwoty całkowitego kosztu realizacji zadania.

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo:

 • Etap pierwszy: wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi zadań publicznych – Generatora eNGO dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://www.pozarzadowa.malopolska.pl/, w terminie do 28 maja 2021 r.
 • Etap drugi: Wygenerowaną w systemie i podpisaną przez osoby upoważniony ofertę, tożsamą z wersją elektroniczną (suma kontrolna wygenerowanej oferty na wydruku powinna być zgodna z sumą kontrolną widniejącą w ofercie w Generatorze eNGO) wraz z obowiązującymi załącznikami należy dostarczyć do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w terminie do 28 maja 2021r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1929282,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-obszarze-dzialalno.html            

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2021-05-11
Data aktualizacji: 2021-05-11
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat