Dotacje rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konkurs POWER w ramach Działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłosiło konkurs nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-001/21 w temacie Mobilność ponadnarodowa kadry zarządzającej szkołami branżowymi, doradców zawodowych współpracujących ze szkołami branżowymi oraz przedstawicieli organów prowadzących szkoły branżowe.

Konkurs została ogłoszony w ramach Programu Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej, Typ projektu: Programy mobilności ponadnarodowej dla osób chcących podnieść swoje kompetencje lub kwalifikacje niezbędne do utrzymania lub podjęcia zatrudnienia.

Program mobilności ponadnarodowej - w ramach niniejszego konkursu rozumiany jest jako forma wsparcia realizowana przez uczestników poprzez wizytę studyjną, obserwację lub warsztaty w instytucjach działających w sektorze kształcenia zawodowego, mająca na celu poznanie dobrych praktyk w zakresie organizacji kształcenia zawodowego oraz promowania oferty edukacyjnej placówek kształcenia zawodowego wśród młodzieży lub rodziców.

Celem konkursu jest wyłonienie jednego projektu o zasięgu ogólnopolskim, w ramach którego kadra zarządzająca szkołami branżowymi, doradcy zawodowi współpracujący ze szkołami branżowymi oraz przedstawiciele organów prowadzących szkoły branżowe będą mogli podnieść lub nabyć kompetencje zawodowe poprzez poznanie dobrych praktyk w zakresie organizacji i promocji szkolnictwa zawodowego stosowanych w państwach, w których szkoły branżowe są popularną alternatywą dla szkół ogólnokształcących.

Minimalna liczba uczestników projektu wynosi 100 osób. Obligatoryjnie minimum 50% uczestników powinni stanowić dyrektorzy/wicedyrektorzy szkół branżowych. W każdym wyjeździe muszą również uczestniczyć przedstawiciele organu prowadzącego.

Projekty mobilności ponadnarodowej są realizowane w partnerstwie ponadnarodowym z jednym lub większą liczbą partnerów z innych państw członkowskich UE. Wnioskodawca jest zobowiązany do pozyskania partnera, który przyjmie uczestników z Polski i zapewni im możliwość odbycia ww. formy wsparcia w swojej organizacji lub innej organizacji przyjmującej.

Do wniosku o dofinansowanie projektu obowiązkowe jest załączenie listu intencyjnego, obowiązek dostarczenia listu dotyczy każdego partnera ponadnarodowego. Dodatkowo w przypadku wybrania projektu do dofinansowania, przed zawarciem umowy o dofinansowanie musi zostać podpisana umowa o współpracy ponadnarodowej.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się:

 • administracja publiczna, w tym urzędy administracji publicznej i jednostki przez nie nadzorowane lub im podległe,
 • instytucje rynku pracy,
 • instytucje pomocy i integracji społecznej,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 • szkoły i placówki systemu oświaty,
 • uczelnie i inne podmioty realizujące kształcenie na poziomie wyższym,
 • przedsiębiorstwa,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
 • organizacje pozarządowe,
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,
 • ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze.

Do dofinansowania zostanie wybrany jeden projekt.

Alokacja wynosi 700 000 zł, w tym maksymalna kwota dofinansowania przyznanego wnioskodawcy to 679 000 zł. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE lub środków budżetu państwa) wynosi 97 %. Minimalny udział wkładu własnego w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych projektu to 3 %.

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane od 12 do 23 lipca 2021 r. do godz. 15:00

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.power.gov.pl/nabory/1-386/

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2021-06-09
Data aktualizacji: 2021-06-09
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat