Dotacje rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Zarząd Powiatu w Krakowie ogłosił konkurs

Zarząd Powiatu w Krakowie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pieczy zastępczej tj. prowadzenie w latach 2022-2023 całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie Gminy Skawina dla 8 dzieci którego celem jest zapewnienie dzieciom opieki i wychowania w sytuacji niemożności sprawowania funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez rodziców.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza jest obowiązana w szczególności:

 • zapewnić dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokajać jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne;
 • realizować przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;
 • umożliwiać kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;
 • podejmować działania w celu powrotu dziecka do rodziny;
 • zapewniać dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;
 • objąć dziecko działaniami terapeutycznymi;
 • zapewnić korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych;
 • zapewnić możliwość przyjmowania dzieci przez całą dobę;
 • współpracować w zakresie wykonywanych zadań, z sądem, powiatowym centrum pomocy rodzinie, rodziną, asystentem rodziny, organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz z innymi osobami i instytucjami, które podejmują się wspierania działań wychowawczych placówki opiekuńczo-wychowawczej, w szczególności w zakresie przygotowania dziecka do samodzielnego życia, jeżeli osoby te uzyskają akceptację dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz pozytywną opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej;
 • w razie konieczności umieszczenia w placówce rodzeństwa, za zgodą dyrektora tej placówki oraz po uzyskaniu zezwolenia wojewody, przyjąć większą liczbę dzieci, nie więcej jednak niż 10.

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są:

 • organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 t. j. ),
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
 • spółdzielnie socjalne
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 t. j.) które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału miedzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Zlecenie realizacji zadania nastąpi w trybie powierzenia realizacji zadań publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 t. j. ) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 t. j.).

Na realizację zadania przeznaczono kwoty:

 • w roku 2022 kwotę nie przekraczającą 514 000,00 zł,
 • w roku 2023 kwotę nie przekraczającą 540 000,00 zł.

Zadanie należy zrealizować w terminie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Oferty należy składać w terminie do 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie www.pcpr.powiat.krakow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2021/11/15/konkurs-ofert-na-prowadzenie-placowki-opiekunczo-wychowawczej-typu-rodzinnego/

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2021-11-18
Data aktualizacji: 2021-11-18
Powrót

Zobacz także

Znajdź