Dotacje rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Konkurs Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłosił nabór wniosków na realizację w latach 2022-2023 zadania z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM.

Konkurs dotyczy zadania pod nazwą „Przeprowadzenie ewaluacji pilotażowego programu oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin” dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Na realizację zadania przeznaczono 300 000 zł., przy czym:

  • w roku 2022 – 180 000 zł.,
  • w roku 2023 – 120 000 zł.

Wnioskodawcami w konkursie mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 183), to jest podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), które spełniają dodatkowo wymagania dla wnioskodawców określone przy poszczególnych zadaniach.

Od wnioskodawcy wymaga się wkładu własnego wynoszącego minimum 5% całkowitych kosztów projektu.

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 13 grudnia 2021 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=12200638

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2021-11-26
Data aktualizacji: 2021-11-26
Powrót

Zobacz także

Znajdź