Dotacje rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Minister Sportu i Turystyki ogłosił rządowy konkurs na dofinansowanie w 2022 roku realizacji zadań z zakresu turystyki

W otwartym konkursie ofert mogą brać udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe oraz jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność w obszarze turystyki (w tym m.in. ekoturystyki, agroturystyki, przewodnictwa i pilotażu, rekreacji, wypoczynku, hotelarstwa) lub krajoznawstwa jest jednym z celów lub zadań statutowych, działające dłużej niż 2 lata.

Okres działania organizacji liczy się od daty wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru lub ewidencji. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie dofinansowania ich realizacji poprzez udzielenie dotacji celowej.

Priorytety w ramach konkursu na 2022 r. to:

Priorytet 1. Renowacja istniejących i wytyczanie nowych szlaków turystycznych, w tym
w szczególności dostosowanie szlaków turystycznych do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami oraz osób starszych.

 1. Zadanie obejmuje konserwację (w tym uzupełnienie znakowania) istniejących szlaków oraz wytyczanie i/lub oznakowanie nowych szlaków turystycznych.
 2. Zadanie wymagać będzie pozyskania niezbędnych zgód i pozwoleń na prace renowacyjne/znakarskie, których dołączenie będzie wymagane na wniosek Zleceniodawcy.
 3. Zadanie obejmuje zarówno szlaki wytyczone w terenie, szlaki turystyczne m.in. piesze górskie, piesze nizinne, rowerowe, kajakowe i edukacyjne.
 4. Zadanie obejmuje renowacje szlaków drogowych – samochodowych zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Zadanie może być realizowane wyłącznie na terenie Polski, natomiast nie wyklucza to realizacji odcinków szlaków międzynarodowych przebiegających na terenie Polski.
 6. W przypadku rozliczania renowacji lub znakowania nowego szlaku należy dostarczyć dokumentację fotograficzną w wersji elektronicznej wszystkich oznakowań na szlakach, w szczególności fotografię tablic informacyjnych ukazujących przebieg szlaku.
 7. Tablice informacyjne ukazujące mapy przebiegu szlaku powinny zawierać informacje o dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki, w tym logo Ministerstwa Sportu i Turystyki. Tablice powinny zostać wykonane zgodnie z § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U.  poz. 953).
 8. Dofinansowaniu nie podlegają prace koncepcyjne czy dokumentacyjne mające na celu  wytyczenie nowego szlaku turystycznego.
 9. Zadanie nie obejmuje działań promocyjnych prowadzonych w związku z wytyczeniem lub renowacją szlaku (np. wydanie map, przewodników, broszur, wydarzenia promocyjne, strony internetowe itp.).

Termin realizacji zadania od 1 marca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Priorytet 2. Innowacyjne rozwiązania w turystyce zwiększające bezpieczeństwo turystów, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych, zwłaszcza podczas i po pandemii COVID-19.

Zadanie obejmuje:

 1. Przygotowanie kompetentnych kadr do obsługi w turystyce osób z niepełnosprawnościami/ osób starszych, w tym z wykorzystaniem nowych technologii.
 2. Dostosowanie informacji turystycznej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami/osób starszych.
 3. Przygotowanie i przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych.
 4. Tworzenie aplikacji mobilnych w zakresie bezpieczeństwa turystów, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych.
 5. Działania promocyjne, w tym zapewnienie materiałów informacyjnych w zakresie bezpieczeństwa turystów, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych.
 6. W przypadku ofert obejmujących realizację zadań w zakresie edukacji, w tym np. szkolenia i doskonalenia kadr należy uwzględnić walidację wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Ponadto należy przedstawić szczegółowe założenia realizacji projektu, w tym np. sposób naboru, szczegółowy program realizacji, sposób walidacji i certyfikacji oraz opis kompetencji kadry zaangażowanej do realizacji zadania.

Termin realizacji zadania: od 1 marca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Priorytet 3. Rozwój kwalifikacji kadr zawodowych i społecznych dla potrzeb turystyki w zakresie poprawy jakości świadczonych usług.

Zadanie obejmuje:

 1. Dostosowania metod świadczenia usług turystycznych do nowej rzeczywistości po pandemii COVID-19.
 2. Doskonalenia wiedzy z zakresu finansów, organizacji, marketingu.
 3. Rozwoju kompetencji  cyfrowych w tym automatyzacji procesów.
 4. Umiejętności tworzenia nowych procesów świadczenia usług turystycznych z wykorzystaniem Internetu, zarządzania sieciowego.
 5. Odbudowy prestiżu pracy w sektorze usług turystycznych.
 6. Współdziałania pracodawców z placówkami szkolnictwa branżowego w zakresie dostosowania kształcenia kadr dla turystyki do aktualnych potrzeb rynku pracy w zakresie nauki zawodu (np. praktyki zawodowe).
 7. Doskonalenia wiedzy z zakresu zrównoważonej turystyki, w tym świadomości ekologicznej;
 8. W przypadku ofert obejmujących realizację zadań w zakresie edukacji, w tym np. szkolenia i doskonalenia kadr należy uwzględnić walidację wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Ponadto należy przedstawić szczegółowe założenia realizacji projektu, w tym np. sposób naboru, formę realizacji zadania, szczegółowy program realizacji, sposób walidacji i certyfikacji oraz opis kompetencji kadry zaangażowanej do realizacji zadania.

Sposób finansowania:

Dofinansowanie nie może przekroczyć 75% całkowitych kosztów realizacji zadania.

Wymagany jest wkład własny finansowy podmiotu wnioskującego o dotację w wysokości minimum 10% kosztu całkowitego zadania.

Do wkładu własnego finansowego nie zalicza się :

- dotacji innych organów rządowych, samorządowych, sponsorów, które należy ująć w ofercie w tabeli w części VI Oferty realizacji zadania publicznego – Inne informacje, jako element pkt 3. Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych kosztów oraz oświadczeń zawartych w sekcji VII;

- wpłat uczestników, które należy ująć w tabeli: V.B Źródła finansowania kosztów realizacji zadania, w pkt. 4 Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania.

Praca wolontariuszy stanowi wkład osobowy organizacji i musi być ujęta w ofercie. Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) nie może przekroczyć 10% kosztu całkowitego zadania. W przypadku przekroczenia progu 10% oferta zostanie odrzucona ze względów formalnych.

Etatowi pracownicy podmiotu wnioskującego oraz członkowie jego władz, pozostający w stosunku pracy z podmiotem wnioskującym o dotację nie mogą otrzymywać z przyznanej dotacji honorariów za pracę, wykłady, opracowania itp.

Minimalny koszt całkowity realizacji zadania publicznego dla priorytetu:

 • nr 1 wynosi 80 000 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych), natomiast  dla priorytetów,
 • nr 2 i nr 3 wynosi 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Oferty należy składać według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia w zamkniętej kopercie w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Sportu i Turystyki Senatorska 14,00-082 Warszawa lub przesyłać na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki ul. Senatorska 14, 00-082  Warszawa, z adnotacją na kopercie „konkurs - turystyka 2022 r.” (decyduje data stempla pocztowego). Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu składającego ofertę.

Termin składania ofert upływa 31 stycznia 2022 r.  

W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną będą rozpatrywane tylko te oferty, które wraz z załącznikami zostały podpisane podpisem kwalifikowanym zgodnie z wymogami konkursowymi.

Więcej informacji o naborze, wymogach formalnych oraz kryteriach znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/sport/ogloszenie-otwartego-rzadowego-konkursu-ofert-na-dofinansowanie-realizacji-zadan-publicznych-z-zakresu-czesci-40-budzetu-panstwa---turystyki-w-2022-roku

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2022-01-11
Data aktualizacji: 2022-01-11
Powrót

Zobacz także

Znajdź