Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Program modernizacji kompleksów sportowych Moje Boisko – ORLIK 2012 - Edycja pilotażowa 2022

Celem Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012”, jest poprawa stanu technicznego wybudowanych ogólnodostępnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych sprzyjających rozwojowi aktywności fizycznej dzieci i młodzieży.

Dofinansowaniem w ramach Programu, mogą być objęte zadania inwestycyjne dotyczące remontu, przebudowy lub rozbudowy istniejącego obiektu sportowego, w tym w szczególności:

  • naprawa/wymiana nawierzchni boisk sportowych,
  • modernizacja oświetlenia,
  • modernizacja ogrodzenia wraz z piłkochwytami,
  • modernizacja istniejącego zaplecza szatniowo-sanitarnego (w przypadku braku przy istniejących kompleksach sportowych istotnego elementu funkcjonalnego, jakim jest zaplecze sanitarno-szatniowe lub gdy istniejące zaplecze nie spełnia określonych wymagań bądź gdy nadaje się jedynie do rozbiórki, możliwa jest również budowa zaplecza).

Wysokość dofinansowania od 33% do 70% wydatków kwalifikowanych zadania (w zależności od wskaźnika dochodów podatkowych jednostki samorządu terytorialnego na terenie której realizowane jest zadanie).

Kwota wnioskowanego dofinansowania nie może być niższa 50 tys. zł i nie może przekroczyć kwoty 1 mln zł.

O dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Programu mogą się ubiegać:

  • jednostki sektora finansów publicznych określone w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.), posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej;
  • stowarzyszenia, fundacje i inne posiadające osobowość prawną podmioty, powstałe najpóźniej w dniu 31 grudnia 2018 r. (w szczególnie uzasadnionych przypadkach Minister może wyrazić zgodę na odstąpienie od tego wymogu), prowadzące działalność w zakresie kultury fizycznej, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;
  • spółki prawa handlowego posiadające osobowość prawną, utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego.

Wniosek inwestycyjny należy złożyć w okresie od 9 do 31 maja 2022 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem:  https://www.gov.pl/web/sport/program-modernizacji-kompleksow-sportowych-moje-boisko--orlik-2012---edycja-pilotazowa-2025

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2022-05-04
Data aktualizacji: 2022-05-04
Powrót

Zobacz także

Znajdź