Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs pn. Małopolska! Postaw na edukację – edycja 2

Konkurs ma na celu poprawę szans edukacyjnych dzieci, wzrost aktywności uczniów, a także inspirowanie różnorodnych form działania szkół oraz organizacji pożytku publicznego na rzecz stwarzania odpowiednich warunków wszechstronnego rozwoju.

Dofinansowane zostaną zadania polegające na:

  • organizowaniu różnorodnych inicjatyw edukacyjnych np.: przeglądów, wystaw, warsztatów, konferencji, sympozjów, seminariów, szkoleń lub innych imprez o charakterze edukacyjnym – aktywna i innowacyjna przestrzeń edukacyjna;
  • organizacji różnorodnych inicjatyw polegających na współpracy lub wymianie edukacyjnej z zagranicą, ze szczególnym uwzględnieniem regionów partnerskich Województwa Małopolskiego – edukacja międzyregionalna;
  • kształtowaniu kompetencji uniwersalnych małopolskich uczniów;
  • aktywizacji do wszechstronnego rozwoju poprzez organizowanie zajęć, szkoleń i wydarzeń umożliwiających rozwój zainteresowań, wiedzy i kompetencji, w szczególności kompetencji cyfrowych;
  • organizacji programów intermentoringu, polegających na wzajemnej, partnerskiej wymianie wiedzy i umiejętności (np. wymiana nauki obsługi programów komputerowych w zamian za naukę języka obcego) – mentor;
  • wsparciu wychowawczo-pedagogicznym małopolskich uczniów poprzez realizację różnych form edukacyjnych, mających wpływ na poprawę wyników w nauce oraz wykształcenie postawy radzenia sobie na wielu życiowych płaszczyznach;
  • odkrywaniu i rozwijaniu przez dzieci i młodzież talentów oraz kompetencji;
  • realizowaniu różnorodnych inicjatyw edukacyjnych kształtujących kompetencje uniwersalne małopolskich uczniów, w szczególności warsztatów z zakresu bezpieczeństwa w Internecie, przedsiębiorczości, programowania i robotyki lub innych różnorodnych wydarzeń edukacyjnych poruszających zagadnienia o tematyce regionalnej i obywatelskiej, udoskonalających mechanizmy konsultacji i deliberacji w życiu publicznym regionu.

Na realizację zadań wybranych w ramach konkursu przeznaczono środki finansowe w wysokości 300 000 zł. Oferent zobowiązany jest do wykazania się innymi środkami finansowymi lub sumą innych środków finansowych i wkładu osobowego w wysokości co najmniej 10 % wszystkich kosztów realizacji zadania.

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem, celami i założeniami konkursu, w jakim realizowane jest zadanie.

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo:

  • Etap pierwszy: wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi zadań publicznych – Generatora eNGO dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://www.pozarzadowa.malopolska.pl/ w terminie do 6 czerwca 2022 r.
  • Etap drugi: wygenerowaną w systemie i podpisaną przez osoby upoważniony ofertę, tożsamą z wersją elektroniczną (suma kontrolna wygenerowanej oferty na wydruku powinna być zgodna z sumą kontrolną widniejącą w ofercie w Generatorze eNGO) wraz z obowiązującymi załącznikami należy dostarczyć do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w terminie do 6 czerwca 2022 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2104282,malopolska-postaw-na-edukacje-edycja-2.html

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2022-05-13
Data aktualizacji: 2022-05-13
Powrót

Zobacz także

Znajdź