Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ogłosiła konkurs

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza do składania formularzy zgłoszeniowych w ramach drugiej rekrutacji do projektu Szansa – nowe możliwości dla dorosłych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Założeniem projektu jest wsparcie edukacyjne osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych, do których zalicza się: rozumienie i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne, umiejętności cyfrowe oraz kompetencje społeczne. Wsparcie należy realizować 3-stopniowo poprzez: diagnozę umiejętności, indywidualne wsparcie edukacyjne, walidację nabytych umiejętności.

Projekt stanowi odpowiedź na Zalecenie w sprawie ścieżek poprawy umiejętności: Nowe możliwości dla dorosłych przyjęte przez Radę Unii Europejskiej w dniu 19 grudnia 2016 r. Przedmiotem rekrutacji jest wybór podmiotów, które wdrożą modele wsparcia osób dorosłych powyżej 18 roku życia, korzystających w Polsce z ochrony czasowej w związku z Decyzją wykonawczą Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzającą istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującą wprowadzeniem tymczasowej ochrony, w procesie podnoszenia umiejętności podstawowych.

Zgodnie z założeniami rekrutacji,  osoby dorosłe o niskich umiejętnościach podstawowych to osoby powyżej 18. roku życia, które bez względu na wykształcenie oraz status zatrudnienia, posiadają umiejętności podstawowe (rozumienie i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne, umiejętności cyfrowe) oraz kompetencje społeczne, odpowiadające poziomowi nie wyższemu niż 3. poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Do udziału w rekrutacji mogą przystąpić podmioty, które:

  1. Są osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, a których głównym celem działalności nie jest osiągnięcie zysku, szkoły, placówki, biblioteki, domy kultury, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, uniwersytety ludowe, uniwersytety otwarte, uniwersytety trzeciego wieku, uczelnie, ośrodki dla cudzoziemców;
  2. W okresie ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych, licząc od dnia złożenia formularza zgłoszeniowego, zrealizowały lub realizują co najmniej 1 projekt o charakterze edukacyjnym/szkoleniowym dla osób dorosłych.

Alokacja na finansowanie projektów wynosi 13 000 000,00 PLN i może ulec zwiększeniu.

Poziom finansowania wynosi 100% wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalna kwota grantu wynosi  500 000 PLN.

Formularze zgłoszeniowe składane w ramach rekrutacji będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu informatycznego FRSE  dostępnego pod adresem:  online.frse.org.pl, w terminie: od 7.07.2022 r. do 16.08.2022 r. do godz. 16:00.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić on-line w języku polskim na stronie online.frse.org.pl.

Szczegółowe informacje, w tym zaproszenie do udziału w naborze i procedury rekrutacyjne wraz z załącznikami można uzyskać na stronie internetowej pod adresem:

https://szansa-power.frse.org.pl/rekrutacja-grantobiorcow-nr-2/

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Beata Paliś
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2022-07-14
Data aktualizacji: 2022-07-14
Powrót

Zobacz także

Znajdź