Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert w dziedzinie kultury pn. Solidarna Kultura

W ramach konkursu finansowane będą zadania, których głównym celem jest integracja mieszkańców Małopolski ze społecznością ukraińską, która opuściła swój kraj w obawie o utratę zdrowia lub życia w związku z trwającym konfliktem zbrojnym. Działania pozwalające na zagospodarowanie czasu wolnego oraz stwarzające warunki do poznawania naszej kultury poprzez organizację warsztatów, wystaw, spektakli i koncertów muszą odbywać się we współpracy z podmiotami kultury z terenu Województwa Małopolskiego.

Założeniem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego odpowiadających celom uchwały nr LII/726/22 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 marca 2022 r., w sprawie określenia zakresu pomocy świadczonej przez Województwo Małopolskie na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem, celami i założeniami konkursu, w jakim realizowane jest zadanie.

W ramach konkursu uprawniony podmiot może złożyć maksymalnie jedną ofertę.

Zlecenie w/w zadań odbywać się będzie w formie powierzenia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji.

Na konkurs przeznaczono środki finansowe do łącznej kwoty 500.000 zł. Maksymalny koszt oczekiwanej dotacji nie może przekroczyć kwoty 30.000 zł. Nie przewiduje się wyceny środków własnych oferenta w kosztorysie zadania. Nie przewiduje się wyceny wkładu rzeczowego w kosztorysie zadania.

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo:

  • Etap pierwszy: wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi zadań publicznych – Generatora eNGO dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://www.pozarzadowa.malopolska.pl/, w terminie do 18 sierpnia 2022 r.
  • Etap drugi: wygenerowaną w systemie i podpisaną przez osoby upoważniony ofertę, tożsamą z wersją elektroniczną (suma kontrolna wygenerowanej oferty na wydruku powinna być zgodna z sumą kontrolną widniejącą w ofercie w Generatorze eNGO) wraz z obowiązującymi załącznikami należy dostarczyć do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w terminie do 19 sierpnia 2022 r.
    do godz. 16:00.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2140075,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-dziedzinie-kultury.html

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitororwania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2022-07-29
Data aktualizacji: 2022-07-29
Powrót

Zobacz także

Znajdź