Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023–2025. Edycja 2023

Głównym celem Programu jest wzmacnianie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób wykluczonych społecznie przez rozwijanie oferty podmiotów zatrudnienia socjalnego.

W ramach celu głównego wyznaczono następujące cele szczegółowe, które realizowane będą w ramach 3 Priorytetów:

 • Priorytet 1 Usługi reintegracyjne

Cel szczegółowy: Dostosowanie oferty podmiotów zatrudnienia socjalnego do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych.

 • Priorytet 2 Ścieżki reintegracji

Cel szczegółowy: Zwiększanie szans na zatrudnienie osób korzystających ze wsparcia PZS

 • Priorytet 3 Wzmocnienie instytucjonalne PZS (podmiot zatrudnienia socjalnego)

Cel szczegółowy: Profesjonalizacja PZS przez umożliwianie współpracy i wymiany doświadczeń tych podmiotów oraz wspieranie rozwoju zawodowego ich pracowników.

O uzyskanie dotacji w ramach Konkursu mogą ubiegać się podmioty prowadzące PZS, o których mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym, tj. centra integracji społecznej i kluby integracji społecznej. Ponadto w Priorytecie 1 i 2 o dotację mogą ubiegać się również organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDPPiW wspólnie z podmiotami prowadzącymi PZS w ramach oferty wspólnej oraz podmioty uprawnione do tworzenia PZS, które będą realizować Zadanie 2 w Priorytecie 1.  

W ramach poszczególnych Priorytetów oferty mogą składać:

Priorytet 1

 • podmioty prowadzące PZS,
 • organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDPPiW wspólnie z podmiotami prowadzącymi PZS w ramach oferty wspólnej,
 • podmioty uprawnione do tworzenia PZS, które będą realizować Zadanie 2 w Priorytecie 1.

Priorytet 2

 • podmioty prowadzące PZS,
 • organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDPPiW wspólnie z podmiotami prowadzącymi PZS w ramach oferty wspólnej,

Priorytet 3

 • podmioty prowadzące PZS.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2023 r. wynosi 3 000 000 zł. W ramach wszystkich Priorytetów Minister określił minimalne i maksymalne kwoty dofinansowania jakie mogą zostać przyznane na realizację zadania publicznego, które wynoszą:

 • minimalna kwota dofinansowania – 20 tys. zł,
 • maksymalna kwota dofinansowania – 120 tys. zł.

Oferty należy składać do 26 października 2022 r. do godz. 16:00.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-konkursie-ofert-w-ramach-programu-na-rzecz-zatrudnienia-socjalnego-na-lata-20232025-edycja-2023

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitororwania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2022-09-28
Data aktualizacji: 2022-09-28
Powrót

Zobacz także

Znajdź