Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił IV otwarty konkurs ofert w zakresie promocji rodziny: Po pierwsze Rodzina!

W ramach konkursu dofinansowane zostaną najlepsze projekty informacyjno-edukacyjne i szkoleniowe służące zmianie społecznej, polegającej na usytuowaniu dobra rodzin w centrum działań wspólnoty na wszystkich poziomach jej funkcjonowania.

Cele konkursu:

 • upowszechnienie informacji, kompetencji i wytworzonych w jego ramach narzędzi, ukierunkowanych na dobro wszystkich rodzin, niezależnie od ich statusu społecznego i materialnego, a także kształtujących i promujących pozytywny wizerunek małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, rodziny, macierzyństwa, ojcostwa i rodzicielstwa oraz wspieranie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz rodziny,
 • wzmocnienie rodziny w środowisku lokalnym, poprzez wspieranie programów i aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, rodziny, macierzyństwa, ojcostwa i rodzicielstwa.

Uprawnione podmioty mogą składać oferty na dofinansowanie zadań w ramach dwóch priorytetów:

Priorytet 1., pod nazwą „Kampanie”, gdzie za priorytetowe uznaje się projekty informacyjno-edukacyjne i szkoleniowe skierowane do wybranych podmiotów instytucjonalnych, środowisk lokalnych (funkcjonujących w otoczeniu rodzin) oraz szeroko pojętej opinii publicznej.

W ramach Priorytetu 1., tj. „Kampanie”, dofinansowane będą inicjatywy, które:

 • za dobro społeczne uznają trwałe małżeństwo kobiety i mężczyzny i są nakierowane na jego rozwój,
 • mają na celu wspieranie małżeństwa jako najlepszego środowiska opiekuńczo-wychowawczego dla dzieci i przygotowanie par do radzenia sobie z trudnościami i konfliktami w życiu rodzinnym,
 • są nakierowane na wspomaganie młodych ludzi w zakładaniu rodziny oraz nieodkładaniu decyzji o macierzyństwie i ojcostwie, przygotowując ich zarazem do nowych ról życiowych i społecznych,
 • koncentrują się na tworzeniu otoczenia szczególnie przyjaznego rodzinom z dwójką i większą liczbą dzieci.

Priorytet 2., pod nazwą „Kluby”, gdzie za priorytetowe uznaje się projekty, mające na celu utworzenie sieci placówek na terenie całej Polski, w których rodzice mogą wzmacniać kompetencje rodzicielskie, a lokalne społeczności uczestniczyć w inicjatywach integrujących mieszkańców na rzecz rodziny.

W ramach Priorytetu 2., tj. „Kluby”, dofinansowane będą inicjatywy, które:

 • mają na celu utworzenie sieci placówek, wspierających rodziny w podnoszeniu kompetencji rodzicielskich poprzez działania edukacyjne i animacyjne,
 • prowadzą do stworzenia i wdrożenia oddolnych programów na rzecz rodziny, w celu wsparcia rodziców w codziennych wysiłkach
 • oraz oferujących pomoc na poszczególnych etapach życia rodzinnego,
 • integrujących społeczność lokalną we wspólnych działaniach na rzecz rodziny,
 • są ukierunkowane na współpracę z lokalnym samorządem terytorialnym i innymi podmiotami lokalnymi, w celu wspierania działań na rzecz rodziny.

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są

 • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 „UoDPPioW”, m.in. stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe) oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze,
 • podmioty określone w art. 3 ust. 3 pkt 1 UoDPPioW, tj. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 • podmioty określone w art. 3 ust. 3 pkt 3 UoDPPioW, tj. spółdzielnie socjalne.

Budżet przewidziany na realizację konkursu wynosi 17 000 000 zł. Środki przeznaczone na dotacje w Priorytecie 1., tj. „Kampanie”, będą wynosić 10 000 000 zł, natomiast środki przeznaczone na dotacje w Priorytecie 2., tj. „Kluby”, będą wynosić 7 000 000 zł.

Wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane.

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 28 lutego 2023 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-iv-otwartym-konkursie-ofert-w-zakresie-promocji-rodziny-po-pierwsze-rodzina-na-rok-2023

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitororwania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2023-02-02
Data aktualizacji: 2023-02-02
Powrót

Zobacz także

Znajdź