Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Konkurs Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom ogłosił konkurs wniosków na realizację w latach 2023-2025 zadań z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Konkurs został ogłoszony w ramach celu operacyjnego nr 2 profilaktyka uzależnień.

Konkurs dotyczy następujących zadań:

Zadania 2.1.2 Monitorowanie i badania problematyki związanej z sytuacją epidemiologiczną w zakresie używania wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych i elektronicznych papierosów, używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i NSP, spożywania alkoholu (z uwzględnieniem monitorowania poziomu i struktury spożycia oraz dostępności alkoholu

  • Monitorowanie problemów alkoholowych (budowa wskaźników do systemu monitorowania)
  • Wspieranie badań naukowych dotyczących problematyki związanej z używaniem alkoholu

Zadania 2.1.2 Monitorowanie i badania problematyki związanej z sytuacją epidemiologiczną w zakresie używania wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych i elektronicznych papierosów, używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i NSP, spożywania alkoholu (z uwzględnieniem monitorowania poziomu i struktury spożycia oraz dostępności alkoholu

  • Badanie rozpowszechnienia używania substancji psychoaktywnych w populacji dorosłych mieszkańców Polski

Zadanie 2.1.4 Poszerzanie i udoskonalanie oferty oraz wspieranie realizacji programów profilaktyki o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności, w szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego

  • Standardy jakości w programach adresowanych do młodych użytkowników, którzy weszli w konflikt z prawem - wdrożenie i ewaluacja w Polsce

Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji powyższych zadań wynosi:

  • w 2023 roku – 727 778,00 zł;
  • w 2024 roku - 1 031 750,00 zł;
  • w 2025 roku – 70 000,00zł.

Wnioskodawcami w konkursie mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, to jest podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), które spełniają dodatkowo wymagania dla Wnioskodawców określone przy opisie zadania konkursowego.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 30.06.2023 roku do godziny 16.00.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem:  https://kcpu.gov.pl/zarzadzenie-nr-30-2023-dyrektora-krajowego-centrum-przeciwdzialania-uzaleznieniom-z-dnia-5-czerwca-2023-r-w-sprawie-ogloszenia-o-konkursie-wnioskow-na-realizacje-w-latach-2023-2025-zadan-z-zakresu-zd/#tresc

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitororwania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2023-06-07
Data aktualizacji: 2023-06-07
Powrót

Zobacz także

Znajdź