Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Ogłoszenie o otwartym naborze dla organizacji pozarządowych do programu Europejska Inicjatywa Miejska (EUI).

Gmina Miejska Kraków ubiegająca się o dofinansowanie w ramach programu Europejska Inicjatywa Miejska (EUI) ogłasza otwarty nabór dla organizacji pozarządowych zainteresowanych wspólnym przygotowaniem i złożeniem wniosku na realizację projektu Innowacyjny model zarządzania zrównoważoną turystyką kulturalną w mieście.

Gmina Miejska Kraków reprezentowana przez Prezydenta Miasta Krakowa jako Wnioskodawca (podmiot ubiegający się o dofinansowanie) w ramach programu Europejska Inicjatywa Miejska (EUI) ogłasza otwarty nabór dla organizacji pozarządowych zainteresowanych wspólnym przygotowaniem i złożeniem wniosku na realizację projektu: Innowacyjny model zarządzania zrównoważoną turystyką kulturalną w mieście (SCT HUB – Codesign the Future of sustainable cultural tourism).

Europejska Inicjatywa Miejska (EUI) wspiera miasta w testowaniu innowacyjnych rozwiązań dla wyzwań zrównoważonego rozwoju. EUI-IA zapewnia przestrzeń dla miast partnerskich/transferowych do uczestnictwa w eksperymentach, by ocenić praktyczność nowych rozwiązań i możliwość ich przeniesienia do innych obszarów UE. 

Planowany projekt reaguje na potrzebę tworzenia zrównoważonej turystyki miejskiej. Aktywnie podejmuje działania mające skutecznie zarządzać tym wyzwaniem i kształtować przyszłość turystyki w sposób zrównoważony, łącząc dynamiczny rozwój z ochroną wartości kulturowych i środowiskowych. W szczególności, wydarzenia kulturalne posiadają wyjątkową zdolność do transformowania miast. Tworzą atmosferę międzykulturowego dialogu, wzmacniają wizerunek miasta i stanowią istotną inwestycję w kulturalny i symboliczny kapitał jego mieszkańców. Wiele festiwali organizowanych w historycznych przestrzeniach staje się nieodłączną częścią niematerialnego dziedzictwa miasta, przyczyniając się zarówno do fizycznej, jak i symbolicznej metamorfozy miejsca. 

Zrównoważona turystyka miejska może być motorem rozwoju lokalnego, przyczyniając się do realizacji wszystkich 17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ, począwszy od wspierania tworzenia miejsc pracy poprzez przyczynianie się do zrównoważonego i integracyjnego wzrostu, przynoszenie inwestycji i przechodzenie na innowacyjne i bardziej ekologiczne praktyki (na tym lista się nie kończy). Taki wkład ostatecznie odzwierciedla sposób, w jaki miasto się rozwija i prezentuje oraz poprawia warunki zarówno dla mieszkańców, jak i odwiedzających.

Lider: Urząd Miasta Krakowa

Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2024 - 2028

Wymagany wkład własny: 20%

Czego oczekujemy od potencjalnych partnerów:

 1. Czynne uczestniczenie w przygotowaniu wniosku aplikacyjnego (do końca września 2023 r.), który będzie składany w języku angielskim.
 2. Gotowości do realizacji działań zgodnie z zapisami wniosku aplikacyjnego, w przypadku gdyby projekt otrzymał dofinansowanie.
 3. Wkładu merytorycznego – wiedzy i doświadczenia z zakresu partycypacji społecznej, tworzenia innowacyjnych produktów kulturalnych i turystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności lokalnej oraz potrzeb różnych grup społecznych (np. Seniorów, dzieci, studentów itd.), w tym wykluczonych. Tworzenia warunków do udziału społeczeństwa w procesie podejmowania decyzji na różnych polach projektu.
 4. Wspólnej promocji projektu.
 5. Efektywnego uczestnictwa w Partnerstwie.

Wnioskodawca wyraża wolę współpracy z potencjalnymi Partnerami we wszystkich ww. obszarach.

Przy wyborze partnerów będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 1. Zgodność profilu działalności potencjalnego Partnera z celami partnerstwa.
 2. Oferowany wkład potencjalnego Partnera na realizację projektu z określeniem rodzaju raportu, np. finansowy, rzeczowy, zasoby ludzkie i inne.
 3. Doświadczenie w realizacji projektów i zadań o podobnym charakterze.
 4. Doświadczenie w  zarządzaniu projektami, działaniach partycypacyjnych ze społecznością lokalną – edukacyjnych, warsztatów, konferencji, badań naukowych i prac badawczo – rozwojowych.
 5. Zaoferowany przez Partnera zakres współpracy przy przygotowaniu wniosku aplikacyjnego oraz przy realizacji projektu z uwzględnieniem własnych propozycji, które mogłyby wpłynąć na podniesienie poziomu atrakcyjności i innowacyjności projektu.

Powyższe zagadnienia należy przedstawić i rozwinąć w ofercie, do której prosimy załączyć także (mogą być skany dokumentów):

 1. Aktualny odpis z rejestru (KRS) lub inny dokument potwierdzający status prawny potencjalnego partnera, umocowanie osób go reprezentujących.
 2. Aktualny statut podmiotu.
 3. Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno – prawnych ani wobec innych podmiotów.
 4. Portfolio z realizacji projektów o podobnym charakterze (np. projekty „unijne”, współpraca międzynarodowa, PPP oraz inne obszary zdefiniowane w projekcie).

Oferty prosimy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem poczty e mail: Wydział Strategii Planowania i Monitorowania Inwestycji, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków (z dopiskiem: PROJEKT SCT HUB), si.umk@um.krakow.pl w terminie do 28 września 2023 roku (decyduje data dostarczenia dokumentów do jednostki).

Z wybranym oferentem/oferentami zostanie podpisany list intencyjny. W przypadku wybrania projektu do dofinansowania docelowo zostanie sporządzona umowa o partnerstwie określająca szczegółowo zakres współpracy. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Więcej o naborze: https://www.urban-initiative.eu/

Informacje:

Małgorzata Pierzchała, tel. +48 504 119 782, e-mail: m.pierzchala@kbf.krakow.pl

Dorota Bugajska, tel. 12 616 1989, e- mail: dorota.bugajska@um.krakow.pl

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitororwania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2023-09-07
Data aktualizacji: 2023-09-07
Powrót

Zobacz także

Znajdź